PALESTINE BROADCASTING SERVICE: ALEXANDER ALEXANDROVITCH (SPORTS WRITER)
שירות השידור: אלכסנדר אלכסדרוביץ

As appears in the magazine Hagalgal

319
כותרת: חדשות אספורט, מאת אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 9
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.11.1943


454
כותרת: האספורט בין נוטרינו / אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 12
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.12.1943


1173
כותרת: והרי לפניכם חדשות הספורט / א. אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 10
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.11.1944


1174
כותרת: בספןרט כדור הרגל / א. אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 12
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.12.1944


1177
כותרת: צעירי המכבי דנים על עתידות תנועתם / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 15
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.12.1944


1178
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 16
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.1.1945


1180
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 17
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.1.1945


1181
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 18
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.1.1945


1184
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 21
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.2.1945


1185
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 23
עמוד: מעטפה
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.2.1945


1186
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 26
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.3.1945


1187
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 27
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.3.1945


1188
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 28
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.3.1945


1189
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 29
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.4.1945


1190
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 30
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.4.1945


1192
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 31
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.4.1945


1193
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 32
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.5.1945


1194
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 33
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.5.1945


1196
כותרת: 100 שורות על ספורט /אלכס אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 35
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.5.1945


2243
כותרת: המאבק הבין-עירוני בספורט המים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 4
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.8.1945


2244
כותרת: ספורט השחייה חודר לבית-הספר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 5
עמוד: 24
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.8.1945


2245
כותרת: תיכון הספרט בארץ ישראל לאחר המלחמה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 6
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.8.1945


2246
כותרת: חידוש הקשרים הספורטיבים עם חו''ל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 7
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.9.1945


2247
כותרת: עשר שנים של פעילות מוגברת בספורט השחייה ב ה''פועל'' / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 8
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.9.1945


2248
כותרת: צליחת הכנרת השלישית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 10
עמוד: 24
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.10.1945


2249
כותרת: אנדרה נאג'אר וג'אק פרסי: אלופי הטניס בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 11
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.10.1945


2250
כותרת: תחרויות האליפות הארצית בשחייה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 12
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.10.1945


2251
כותרת: הפעולה הספורטיבית בחיל הנוטרים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 13
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.10.1945


2252
כותרת: ספינת ארלוזורוב במסעה לתורכיה ולקפריסין / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.11.1945


2253
כותרת: ספורט השחייה בבתי הספר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.11.1945


2254
כותרת: אליצור תנועת הספורט הדתית בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16?
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.11.1945


2255
כותרת: כדור-סל וכדור-עף בהתאגדות ''הפועל'' / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 18
עמוד: 24
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.11.1945


2256
כותרת: עשר שנים ברית מכבים עתיד / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 19
עמוד: 24
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.12.1945


2257
כותרת: מפעלי הדרכה בחינוך הגופ]ני בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 21
עמוד: 24
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.12.1945


2258
כותרת: הפועל תל-אביב על סף העשור השלישי לקיומו / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 22
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.12.1945


2259
כותרת: מכבי חיפה: מועדון ספורטיבי למופת / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 24
עמוד: 26-27
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.1.1946


2260
כותרת: לקראת כינוס המכבי הא''י / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 25
עמוד: 22-23
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.1.1946


2261
כותרת: הוצאת ספרי ספורט בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 26
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.1.1946


2262
כותרת: הוצאת ספרי ספורט בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 27
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.1.1946


2263
כותרת: יובל העשור לאגודת מכבי ת''א הצפון / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 28
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.2.1946


2264
כותרת: ארץ ישראל והאולימפיאדה הקרובה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 29
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.2.1946


2265
כותרת: ארגון תנועת ספורט הפועלים העולמי / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 30
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.2.1946


2266
כותרת: ספורט הרכיבה בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 31
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.2.1946


2267
כותרת: פיתוח הספורט בבריגדה העברית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 32
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.3.1946


2268
כותרת: שיפורים בפיקוח על החינוך הגופני בבתי הספר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 33
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.3.1946


2269
כותרת: ההופעות הספורטיביות בכינוס המכבי / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 34
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.3.1946


2270
כותרת: הקלוב הא''י לסקי בקפריסין / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 36
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.4.1946


2271
כותרת: הכינוס השמיני של תנועת המכבי / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 40
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.5.1946


2272
כותרת: אלי-צור התל אביבי בהופעה ספורטיבית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 41
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.5.1946


2273
כותרת: הפעולה האירגונית-מקצועית של הפועל בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 42
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.5.1946


2274
כותרת: מכבי הצעיר בהכשרה חקלאית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 43
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.5.1946


2275
כותרת: תחרויות באתליטיקה קלה לזכרו של הבריגדיר קיש / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 44
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.6.1946


2276
כותרת: בית הכשרה ימית להפועל תל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 45
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.6.1946


2277
כותרת: כנוסי הספורט של בתי הספר בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 46
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.6.1946


2278
כותרת: ההתחרות של אליפות השביעית של הפועל באתליטיקה קלה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 47
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.6.1946


2279
כותרת: ספורט הכדורגל בקרב הנוטרים העבריים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 48
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.7.1946


2280
כותרת: עשרים שנות שחיה במכבי חיפה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 49
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.7.1946


2281
כותרת: הקונגרס הבינלאומי של ספורט הפועלים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 50
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.7.1946


2334
כותרת: המחזור הראשון של מורי התעמלות ארצישראליים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 9
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.9.1945


2335
כותרת: מורי ההתעמלות בארץ באירגונם / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 20
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.12.1945


2365
כותרת: מחנות הנופש בארצנו / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 3
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.8.1945


2374
כותרת: 15 שנות זבולון / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.11.1945


3122
כותרת: בית למכבי בירושלים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 34
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.3.1946


3123
כותרת: מורי ההתעמלות בעבודתם העיונית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 38
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.4.1946


3150
כותרת: 100 שורות על ספורט: קורס בחינוך גופני לחיילים משוחררים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 1
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.7.1946


3168
כותרת: 100 שורות על ספורט: מכבי תל-אביב -מחזיקי הגביע לכדורגל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 2
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.8.1946


3190
כותרת: 100 שורות על ספורט: לזכרו של ד''ר הרמן ללבר ז''ל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 3
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.8.1946


3211
כותרת: 100 שורות על ספורט: בריכת-השחיה ''גלי גיל'' נפתחה ברמת-גן / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 5
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.8.1946


3234
כותרת: 100 שורות על ספורט: קונגרס ההתאחדות הבינלאומית לכדורגל בלוכסמברג / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 6
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.8.1946


3287
כותרת: 20 שנות קיומו של הפועל פתח-תקוה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 8
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.9.1946


3314
כותרת: 100 שורות על ספורט: ביקור מכבי-קהיר בארץ/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 9
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.9.1946


3336
כותרת: 100 שורות על ספורט: השחיה במרכז ההופעות הספורטיביות/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 10
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.9.1946


3391
כותרת: 100 שורות על ספורט: נסתיים אליפיות השחיה של הפועל בארץ/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 12
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.10.1946


3418
כותרת: 100 שורות על ספורט: מפעולות מכבי בגולה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 13
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.10.1946


3443
כותרת: 100 שורות על ספורט: שיוט-הערים ע''ש זיאמה חייקין ז''ל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 14
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.10.1946


3470
כותרת: 100 שורות על ספורט: נסתיימו התחרויות על אליפות-א''י בטניס/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 15
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.11.1946


3496
כותרת: 100 שורות על ספורט: אגודות מכבי באמריקה הדרומית/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 16
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.11.1946


3520
כותרת: 100 שורות על ספורט: לקראת פיתוח יחסים בין ארץ-ישראל ודרום-אפריקה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 17
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.11.1946


3567
כותרת: 100 שורות על ספורט: חג העשור של הנוטרות העברית/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 19
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.12.1946


3596
כותרת: 100 שורות על ספורט: לבעית המיתקן הספורטיבי בפועל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 20
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.12.1946


3623
כותרת: 100 שורות על ספורט: מרוץ - הלפיד השלישי למכבי / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 21
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.12.1946


3648
כותרת: 100 שורות על ספורט: עונת הכדורגל בעצם תקפה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 22
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.12.1946


3674
כותרת: 100 שורות על ספורט: ספורט במחנה-הנופש בנתניה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 4
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.8.1946


3699
כותרת: 100 שורות על ספורט: מרוץ-הלפיד השלישי / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 23
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.1.1947


3727
כותרת: 100 שורות על ספורט: עשר שנות עבודה ספורטיבית בין הנוטרים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 24
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.1.1947


3757
כותרת: 100 שורות על ספורט: מורים חדשים לחינוך גופני מבין חיילים וחיילות משוחררים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 25
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.1.1947


3785
כותרת: 100 שורות על ספורט: נבחרת הפועל יוצאת לאמריקה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 26
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.1.1947


3815
כותרת: 100 שורות על ספורט: לבואה של קבוצת מ. ט. ק. / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 27
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.1.1947


3846
כותרת: 100 שורות על ספורט: מ. ט. ק. כבשה את תל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 28
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.2.1947


3872
כותרת: 100 שורות על ספורט: לקראת הקמת המכון לתרבות גופנית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 29
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.2.1947


3902
כותרת: 100 שורות על ספורט: שמונת המשחקים של מ. טא. ק. בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 30
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.2.1947


3928
כותרת: 100 שורות על ספורט: יד לספורט העברי בגולה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 31
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.2.1947


3955
כותרת: 100 שורות על ספורט: פעילות מוגברת בשדה-הספורט באירופה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 32
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.3.1947


4015
כותרת: 100 שורות על ספורט: מכבי צכוסלובקיה מחדש את פעולותיו/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 33
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.3.1947


4042
כותרת: 100 שורות על ספורט: האליפות השניה של הפועל להתאבקות/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 34
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.3.1947


4066
כותרת: 100 שורות על ספורט: 50 שנה לתרבות-הגוף היהודית/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 35
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.3.1947


4090
כותרת: 100 שורות על ספורט: 10 שנים למכבי הצפון תל-אביב/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 36
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.4.1947


4113
כותרת: 100 שורות על ספורט: במערכות החינוך הגופני באירופה/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 37
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.4.1947


4136
כותרת: 100 שורות על ספורט: שיא רודף שיא בענף אטלטיקה קלה בארץ/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 38
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.4.1947


4162
כותרת: 100 שורות על ספורט: גביעה-אלוני לפועל ת''א בפעם הרביעית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 39
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.5.1947


4187
כותרת: 100 שורות על ספורט: התחרויות על אליפות א''י באתלטיקה קלה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 40
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.5.1947


4212
כותרת: 100 שורות על ספורט: כינוס עסקני השחיה בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 41
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.5.1947


4237
כותרת: 100 שורות על ספורט: אליפות הפועל בכדור-סל ובכדור-עף / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 42
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.5.1947


4262
כותרת: 100 שורות על ספורט: מפעל-קיש ב-7-6 ליוני בתל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 43
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.5.1947


4291
כותרת: 100 שורות על ספורט: ספורט ההוקיי מתכונן לאולימפיאדה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 44
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.6.1947


4318
כותרת: 100 שורות על ספורט: תחרויות ברכיבה וקפיצה בתל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 45
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.6.1947


4342
כותרת: 100 שורות על ספורט: מדריכים חדשים בענף-השחיה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 46
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.6.1947


4366
כותרת: 100 שורות על ספורט: בריכות שחיה על הר הכרמל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 47
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.6.1947


4391
כותרת: 100 שורות על ספורט: מכבי זוכה בגביע-קיש / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 48
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.7.1947


4416
כותרת: 100 שורות על ספורט: עם שובו של נבחרת הפועל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 49
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.7.1947


4439
כותרת: 100 שורות על ספורט: הנצחונות של טניסאי עברי בלבנון / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 50
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.7.1947


4458
כותרת: 100 שורות על ספורט: נבחרת ארץ-ישראל לכינוס הנוער בפראג / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 1
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.7.1947


4484
כותרת: 100 שורות על ספורט: עשר שנים לסיור מכבי פתח-תקוה באירופה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 2
עמוד: 27
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.7.1947


4508
כותרת: 100 שורות על ספורט: אצטדיון הפועל ע''ש דב הוז ז''ל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 3
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.8.1947


4528
כותרת: 100 שורות על ספורט: אצטדיון הפועל ע''ש דב הוז ז''ל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 4
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.8.1947


4557
כותרת: 100 שורות על ספורט: נצחון תל-אביב על חיפהבתחרות הבינעירונית/ אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 5
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.8.1947


4588
כותרת: 100 שורות על ספורט: הקורס הארצי למדריכים של המכבי-הצעיר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 6
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.8.1947


4613
כותרת: 100 שורות על ספורט: לבואה של נבחרת-יון בשחיה וכדור-מים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 7
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.9.1947


4634
כותרת: 100 שורות על ספורט: אירופה בסימן ההכנות לאולימפיאדה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 8
עמוד: 22-23
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.9.1947


4675
כותרת: 100 שורות על ספורט: פתיחת העונה ב"ספורט הלבן" / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 11
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.10.1947


4696
כותרת: 100 שורות על ספורט: נוי-ים המחנה המרכזי למדריכים / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 12
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.10.1947


4723
כותרת: 100 שורות על ספורט: שלל-הפתעות במשחקי-טניס / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 13
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.10.1947


4745
כותרת: 100 שורות על ספורט: סיכום ביקור היונים בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 14
עמוד: 22-23
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.10.1947


4769
כותרת: 100 שורות על ספורט: לקראת בואה של א. אי. ק. לארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 15
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.11.1947


4794
כותרת: 100 שורות על ספורט: לקראת הכינוס העולמי תנועת ה''מכבי'' / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 16
עמוד: 23-24
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.11.1947


4816
כותרת: 100 שורות על ספורט: ליובלו של חנניה ברגר / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 17
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.11.1947


4844
כותרת: 100 שורות על ספורט: הסמינר הארצי לפעילי ''הפועל'' / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 18
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.11.1947


4924
כותרת: 100 שורות על ספורט: על האולימפיאדה החורפית בס''ט-מוריץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 21
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.12.1947


4952
כותרת: 100 שורות על ספורט: מועדון הטניס בתל-אביב / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 22
עמוד: 22-23
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.12.1947


4981
כותרת: 100 שורות על ספורט: ''מכבי-הצעיר'' לקראת תפקיד'-השעה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 23
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.1.1948


5005
כותרת: 100 שורות על ספורט: 'משחקי ליגה א' בכדורגל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 24
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.1.1948


5029
כותרת: 100 שורות על ספורט: התכונה לאולימפידה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 25
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.1.1948


5050
כותרת: 100 שורות על ספורט: ספרית הפועל- אכסניה שלתורת-הספורט / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 26
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.1.1948


5069
כותרת: 100 שורות על ספורט: מרכז ההדרכה ע''ש צ' א. ווינגייט / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 27
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.1.1948


5089
כותרת: 100 שורות על ספורט: על הכנות הגוש-האולימפי הא''י לכדורגל / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 28
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.2.1948


5111
כותרת: 100 שורות על ספורט: פעולות ''מרכז המכבי'' בשעת חירום / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 29
עמוד: 19-20
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.2.1948


5132
כותרת: 100 שורות על ספורט: תנועת ''המכבי'' בבריטניה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 30
עמוד: 19-20
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.2.1948


5151
כותרת: 100 שורות על ספורט: צבי נשרי המורה והמדריך / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 31
עמוד: 19-20
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.2.1948


5172
כותרת: 100 שורות על ספורט: רשמים מביקור באנגליה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 32
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.3.1948


5195
כותרת: 100 שורות על ספורט: רשמים מביקור באנגליה / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 33
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.3.1948


5214
כותרת: 100 שורות על ספורט: התחלת פעולות ''הפועל'' בארצות-הברית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 34
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.3.1948


5236
כותרת: 100 שורות על ספורט: אות-הספורט בשנתו השמינית / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 35
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.3.1948


5256
כותרת: 100 שורות על ספורט: תכניות ''הפועל'' לשעת-חירום / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 36
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.4.1948
|