PALESTINE BROADCASTING SERVICE: Daniel Sher
שירות השידור: דניאל שר

As appears in the magazine Hagalgal

1031
כותרת: ישוב של מסורת קדומים: כפר פקיעין בבדידותו /דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 25
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.6.1944


1244
כותרת: העתונות האיטלקית החדשה / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 8
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.10.1944


1286
כותרת: תורת-חיים של האדם סיני / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 10
עמוד: 4-5
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.11.1944


1430
כותרת: על שגיאות העבר וסיכוי העתיד /דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 4
עמוד: 8
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.8.1944


1431
כותרת: לעתידו של חבר הלאומים / דניאל שר וש. טרוים
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 4
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.8.1944


1471
כותרת: ניצני התעשיה המדויקת העברית /דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 9
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.11.1944


1481
כותרת: מי מושל ביפאן? / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 6
עמוד: 4-5
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.9.1944


1713
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת אפריל 21, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 30
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.4.1945


1714
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 31
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.4.1945


1715
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 32
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.5.1945


1716
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 33
עמוד: 2-4
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.5.1945


1717
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 34
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.5.1945


1718
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 35
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.5.1945


1719
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 36
עמוד: 2, 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.5.1945


1720
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 37
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.6.1945


1721
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 38
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.6.1945


1722
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 39
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.6.1945


1723
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 40
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.7.1945


1724
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 41
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.7.1945


1725
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 42
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.7.1945


2590
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 1
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.7.1945


2591
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 2
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.8.1945


2592
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 3
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.8.1945


2593
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 4
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.8.1945


2594
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 5
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.8.1945


2595
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 6
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.8.1945


2596
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 7
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.9.1945


2597
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 8
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.9.1945


2598
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 9
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.9.1945


2599
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 10
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.10.1945


2600
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 11
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.10.1945


2601
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 12
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.10.1945


2602
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 13
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.10.1945


2603
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.11.1945


2604
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.11.1945


2605
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.11.1945


2606
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.11.1945


2607
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 18
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.11.1945


2608
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 19
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.12.1945


2609
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 20
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.12.1945


2610
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 21
עמוד: 2, 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.12.1945


2611
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 22
עמוד: 4-5
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.12.1945


2612
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 23
עמוד: 3-4
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.12.1945


2613
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 24
עמוד: 4, 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.1.1946


2614
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 25
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.1.1946


2615
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 26
עמוד: 3-4
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.1.1946


2616
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 27
עמוד: 3-4
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.1.1946


2617
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 28
עמוד: 3-4
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.2.1946


2618
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 29
עמוד: 3, 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.2.1946


2619
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 30
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.2.1946


2620
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 31
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.2.1946


2621
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 32
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.3.1946


2622
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 33
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.3.1946


2623
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 34
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.3.1946


2624
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 36
עמוד: 3-4
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.4.1946


2625
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 37
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.4.1946


2626
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 38
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.4.1946


2627
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 39
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.5.1946


2628
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 40
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.5.1946


2629
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 42
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.5.1946


2630
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 43
עמוד: 3-4
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.5.1946


2631
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 44
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.6.1946


2632
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 45
עמוד: 3-4
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.6.1946


2633
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 46
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.6.1946


2634
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 47
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.6.1946


2635
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 48
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.7.1946


2636
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 49
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.7.1946


2637
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 50
עמוד: 3-4
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.7.1946


3128
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 1
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.7.1946


3152
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 2
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.8.1946


3170
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 3
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.8.1946


3192
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 5
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.8.1946


3213
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 6
עמוד: 3, 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.8.1946


3236
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 7
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.9.1946


3261
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 8
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.9.1946


3289
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 9
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.9. 1946


3319
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 10
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.9.1946


3338
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 11
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.10.1946


3362
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 12
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.10.1946


3393
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 13
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.10.1946


3420
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 14
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.10.1946


3446
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 15
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.11.1946


3472
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 16
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.11.1946


3498
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 17
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.11.1946


3522
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 18
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.11.1946


3545
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 19
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.12.1946


3569
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 20
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.12.1946


3599
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 21
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.12.1946


3625
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 22
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.12.1946


3650
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 4
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.8.1946


3676
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 23
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.1.1947


3702
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 24
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.1.1947


3730
כותרת: הדי השבוע סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 25
עמוד: 4, 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.1.1947


3760
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 26
עמוד: 4, 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.1.1947


3788
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 27
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.1.1947


3818
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 28
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.2.1947


3849
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 29
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.2.1947


3876
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 30
עמוד: 4, 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.2.1947


3905
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 31
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.2.1947


3931
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 32
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.3.1947


3958
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 33
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.3.1947


4019
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 34
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.3.1947


4045
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 35
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.3.1947


4069
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 36
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.4.1947


4092
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 37
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.4.1947


4116
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 38
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.4.1947


4139
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 39
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.5.1947


4165
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 40
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.5.1947


4190
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 41
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.5.1947


4215
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 42
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.5.1947


4240
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 43
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.5.1947


4265
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 44
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.6.1947


4294
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 45
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.6.1947


4321
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 46
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.6.1947


4345
כותרת: הדי השבוע: דעת-הקהל בעולם מתוך עתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 47
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.6.1947


4378
כותרת: עם ועדת או''מ : רשימות חטופות / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 48
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.7.1947


4400
כותרת: הסיור הגדול של ועדת או''מ / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 49
עמוד: 10-11
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.7.1947


4425
כותרת: באולם הישיבות של ועדת או''מ / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 50
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.7.1947


4446
כותרת: האורח מסין / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 1
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.7.1947


4511
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 4
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.8.1947


4533
כותרת: הדי השבוע: סקירה על דעת-הקהל בעולם כפי שבאה לידי ביטוי בעתונות וברדיו / דניאל ש
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 5
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.8.1947


4624
כותרת: עם החלטה של ועדת או''מ / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 8
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.9.1947


4730
כותרת: ארץ-ישראל במערכת היחסים הבינלאומיים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 14
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.10.1947


4774
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 16
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.11.1947


4797
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 17
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.11.1947


4820
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 18
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.11.1947


4850
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 19
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.12.1947


4876
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 20
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.12.1947


4904
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 21
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.12.1947


4931
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 22
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.12.1947


4957
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 23
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.1.1948


4984
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 24
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.1.1948


5010
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 25
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.1.1948


5032
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 26
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.1.1948


5053
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 27
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.1.1948


5072
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 28
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.2.1948


5092
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 29
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.2.1948


5115
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 30
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.2.1948


5135
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 31
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.2.1948


5155
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 32
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.3.1948


5197
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 34
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.3.1948


5219
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 35
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.3.1948


5239
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 36
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.4.1948


5260
כותרת: מערכות והערכות: מערכות המדיניות הבינלאומיות לפי הערכות המשקיפים הזרים / דניאל שר
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 37
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.4.1948
|