PALESTINE BROADCASTING SERVICE: DOV KIMCHE
שירות השידור: דב קמחי

As appears in the magazine Hagalgal

154
כותרת: באספקלריה של התנ''ך , מאת דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 5
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.9.1943


260
כותרת: שאול טשרניחובסקי, מאת דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 8
עמוד: 1
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.10.1943


433
כותרת: שלושים שנהלמלחמת העברית / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 12
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.12.1943


491
כותרת: נחמן ס''ט: סיפור / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 13
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.1.1944


791
כותרת: מפסח לפסח: סיפור /ד. קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 19
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.3.1944


813
כותרת: מפסח לפסח: סיפור /ד. קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 19
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.3.1944


859
כותרת: צ'רצ'יל בספריו / ד. קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 20
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.4.1944


890
כותרת: איתמר בן-אבי / ד. קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 21
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.4.1944


950
כותרת: רות / ד. קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 23
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.5.1944


1026
כותרת: על ביירנסטיירנה ביירנסון / ד. קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 25
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.6.1944


1056
כותרת: הרצל בסיפוריו / ד. קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 26
עמוד: 15
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.7.1944


1419
כותרת: שישים שנה לביל''ו ולגדרה / ד. קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 14
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.12.1944


1422
כותרת: לכ' תמוז / ד. קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 39
עמוד: 10-11
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.6.1945


1521
כותרת: משהו על המסה הספרותית / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 1
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.7.1944


1536
כותרת: פרקי ספרות / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 26
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.3.1945


1538
כותרת: שורה של סופרים /דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 33
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.5.1945


1541
כותרת: שורה של סופרים / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 34
עמוד: 12
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.5.1945


1755
כותרת: בליל החורבן / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 1
עמוד: 15-16
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.7.1944


1757
כותרת: מדור לדור / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 8
עמוד: 14-15
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.10.1944


1763
כותרת: אשה וביתה / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 19
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.1.1945


1766
כותרת: צאצא, דף מסיפור / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 23
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.2.1945


1894
כותרת: אלול / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 3
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.8.1944


1914
כותרת: בהתלכדעם / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 12
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.12.1944


1916
כותרת: על ... / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 13
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.12.1944


1920
כותרת: סוציאליזם קטן / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 15
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.12.1944


1922
כותרת: מקבלי פרס ביאליק לשנת תש''ה / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 16
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.1.1945


1926
כותרת: לא תפחד / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 17
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.1.1945


1929
כותרת: חיקויים של התבלות / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 18
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.1.1945


1932
כותרת: בירושלים זו / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 21
עמוד: 12
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.2.1945


1939
כותרת: בירושלים זו / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 28
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.3.1945


1942
כותרת: תפוחים / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 31
עמוד: 12
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.4.1945


2113
כותרת: נחמו נחמו עמי / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 22
עמוד: 12
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.2.1945


2315
כותרת: ספר השבוע: על ''ימים ידברו'' ליצחק שנברג/ דב קמחי
תאריך משודר: שודר שבת, 10 בנובמבר, 1945 ה' בכסלו תש''ו
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 12-13
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.11.1945


2575
כותרת: ספר השבוע: קציר, מבחר ממיטב ספרי החודש / דב קמחי
תאריך משודר: שודר שבת, 8 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 20
עמוד: 13
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.12.1945


2577
כותרת: ספר השבוע: תמול שלשום לש''י עגנון / דב קמחי
תאריך משודר: שודר, שבת, 12 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 26
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.1.1946


2853
כותרת: אשר על צפרי המלך, פרק מסיפור היסטורי / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 35
עמוד: 22-23
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.3.1946


2854
כותרת: בני ברק, פרק מסיפור / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 38
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.4.1946


2942
כותרת: בירושלים זו / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 1
עמוד: 12
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.7.1945


4618
כותרת: דוד פרישמאן: במלאות כ''ה שנים למותו / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 8
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.9.1947


4847
כותרת: ביום מתן המדינה העברית / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 19
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.12.1947


4929
כותרת: חיים-נחמן ביאליק: משורר התחיה, במלאות ע''ה שנים להולדתו / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 22
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.12.1947


4990
כותרת: דף לספרות: שני אחים / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 24
עמוד: 10-11
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.1.1948


5121
כותרת: דף לספרות: אחות (פרק מסיפור) / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 30
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.2.1948


5216
כותרת: לאחר הנסיון המר / דב קמחי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 35
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.3.1948
|