PALESTINE BROADCASTING SERVICE: EPHRAIM GOLDSHTEIN
שירות השידור: אפרים גולדשטיין

As appears in the magazine Hagalgal

157
כותרת: בוקי סריקי , מאת ליקט א. גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 5
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.9.1943


213
כותרת: בוקי סריקי, מאת ליקט א. גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 6
עמוד: 30
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.9.1943


326
כותרת: בוקי סריקי, מאת א. גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 9
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.11.1943


378
כותרת: בוקי סריקי, מאת א. גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 10
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.11.1943


509
כותרת: בוקי סריקי / א. גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 13
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.1.1944


701
כותרת: לינקולן בפי העם / ליקט א. גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 17
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.3.1944


1108
כותרת: מוריס מאיר / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 15
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.12.1944


1109
כותרת: הקומפוזיטור גבריאל גראד / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר: שודר ביום א' 20 בדצמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 15
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.12.1944


1136
כותרת: קוים לדמותו של מוצרט / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 30
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.4.1945


1137
כותרת: יהויכין סטוצ'בסקי / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 30
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.4.1945


1498
כותרת: סרגיי קוסוביצקי / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר: שודר ביום א' 3 בצמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 13
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.12.1944


1503
כותרת: השראה וטכניקה /אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 21
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.2.1945


2150
כותרת: מאיר שמעון גשורי / אפרים גולדשטין
תאריך משודר: שודר ביום 4 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.11.1945


2173
כותרת: שלמה זולצר, לוחם לאהבת ישראל ע''י המוסיקה / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 27
עמוד: 8
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.1.1946


2181
כותרת: פרןפ' שמואל אלוואן / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 31
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.2.1946


2449
כותרת: משהו מבין כתלי האולפן / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 35
עמוד: 13
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.3.1946


2477
כותרת: ספר חדש על גאוני המוסיקה הרוסית / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 1
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.7.1945


2478
כותרת: ספר חדש על גאוני המוסיקה הרוסית / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 3
עמוד: 18-19
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.8.1945


2484
כותרת: מוסיקה ליטורגית חדשה בארצות הברית / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 12
עמוד: 8
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.10.1945


2501
כותרת: רשמי הקונצרט במשק יגור / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 45
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.6.1946


2568
כותרת: ניגונים לאברהם מינדלין / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 11
עמוד: 7
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.10.1945


2655
כותרת: על לימוד הלשון העברית ברדיו / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 33
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.3.1946


2869
כותרת: פגישת המאזינינים עם עובדי המחלקה המוסיקאלית בשירות השידור בארץ / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 36
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.4.1946


2870
כותרת: פגישת המשתתפים בתכניות שירות השידור / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 39
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.5.1946


3232
כותרת: פגישות אנשי שירות השידור עם משתתפיו / א.ג
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 6
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.8.1946


3324
כותרת: החזן והקומפוזיטור יהושע ויסר / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 10
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.9.1946


3632
כותרת: מאכס פרסלר / אפרים גולשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 22
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.12.1946


3783
כותרת: על בעיות החזנות ברדיו ירושלים / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 26
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.1.1947


3829
כותרת: מוסיקה יהודית בארצות-הברית / אפריים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 28
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.2.1947


3939
כותרת: יואל אנגל והמוסיקה היהודית: 1927-1868 / אפרים גולדשטין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 32
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.3.1947


3985
כותרת: מעולם המוסיקה: אזהרה לזמרים צעירים / אפרים גולשטיין
תאריך משודר: שודר 29.4.1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 32
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.5.1945


3996
כותרת: התזמורת הארץ-ישראלית בפעולתה / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר: שודר ב-25 במארס, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 28
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.3.1945


4001
כותרת: סשה פרנס: מספר על סיורו באירופה / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 33
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.3.1947


4122
כותרת: שבעים וחמישה שירי ילדים לנחום נרדי / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 38
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.4.1947


4274
כותרת: שירים לקול ולפסנתר לשלמה הופמן / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 44
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.6.1947


4327
כותרת: החזן פינצ'יק (פנחס סגל / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 46
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.6.1947


4573
כותרת: ספרים חדשים על מוסיקה ושירים חדשים /אפרים גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 6
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.8.1947


4764
כותרת: רבי יצחק אליהו נבון / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 15
עמוד: 17-18
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.11.1947


5068
כותרת: המוסיקה הקאמרית מאת ד''ר פ. גרדנויץ / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 27
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.1.1948


5247
כותרת: כך פתחנו את קול ירושלים (פרק זכרונות במלאות שתים-עשרה שנה להקמתו) / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 36
עמוד: 10-11, 15
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.4.1948
|