PALESTINE BROADCASTING SERVICE: HAIM TORAN
שירות השידור: חיים תורן

As appears in the magazine Hagalgal

41
כותרת: ביבליוגרפיה
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 2
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.8.1943


74
כותרת: הרומן החדש של בורלא, מאת חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 3
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.8.1943


265
כותרת: הלל צייטלין, מאת חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 8
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.10.1943


305
כותרת: צעדיו הראשונים של טשרניחובסקי בספרות, מאת חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 9
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.11.1943


321
כותרת: משפחת אדמה למשה סמילנסקי, מאת חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 9
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.11.1943


1079
כותרת: ליובל השבעים של פרופ' יוסף קלוזנר / תיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 3
עמוד: 17, 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.8.1944


1323
כותרת: על שלוש מחברות קטנות / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 21
עמוד: 11, 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.2.1945


1632
כותרת: על שירי האהבה בספרות העברית / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 11
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.11.1944


1644
כותרת: מנגינות עבריות ללורד ביירון / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 8
עמוד: 15
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.10.1944


1668
כותרת: אי-שם לדוב חומסקי / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 29
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.4.1945


1674
כותרת: סקירת ספרים / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 33
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.5.1945


1903
כותרת: אגב קריאה / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 6
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.9.1944


1909
כותרת: אגב קריאה / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 7
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.10.1944


1924
כותרת: אגב קריאה / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 16
עמוד: 12
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.1.1945


1928
כותרת: אגב קריאה / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 17
עמוד: 12
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.1.1945


2153
כותרת: חיים וויצמן / חיים תורו וד''ר א. קצ'לסקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 13
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.11.1945


2168
כותרת: י. ד. ברקוביץ ליובלו הששים / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 24
עמוד: 13
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.1.1946


2567
כותרת: קיסמים למרדכי דוד בראנדשטטר / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 3
עמוד: 13
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.8.1945


2574
כותרת: אבן תזעק למאיר סיקו / חיים תורו
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 19
עמוד: 15
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.12.1945


2581
כותרת: רש''י רומן היסטורי ליוחנן טברסקי / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 32
עמוד: 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.3.1946


2586
כותרת: בית קארנובסקי לי. י. זינגר / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 47
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.6.1946


2589
כותרת: בשבילי הביבר לדוד שמעונוביץ / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 49
עמוד: 17, 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.7.1946


3009
כותרת: שירים לאלישבע / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 40
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.5.1946


3322
כותרת: מה ספרותנו חסרה? שיחה פרופ' יוסף קלוזנר / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 10
עמוד: 8
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.9.1946


3385
כותרת: כבושי העברית בדורנו / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 12
עמוד: 16, 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.10.1946


3515
כותרת: ספר השבוע: יבול ספרותנו בשנת תש''ו / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 17
עמוד: 17, 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.11.1946


3925
כותרת: ספר השבוע: רשפים בערבה מאת מרדכי גולדנברג / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 31
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.2.1947


3926
כותרת: ספר השבוע: 1943: שירים לגיטו מאת לי בת-מרים / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 31
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.2.1947


3986
כותרת: סקירת ספרים /חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום ה' 3.5.1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 33
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.5.1945


4046
כותרת: אישים בחדשות הארץ: שניאור המספר: ליובלו הששים / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ב-12 במרס, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 35
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.3.1947


4061
כותרת: כתבי פרדיננד לסל / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 35
עמוד: 18-19
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.3.1947


4313
כותרת: דמויות מנצנצות ליעקב פיכמן / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 45
עמוד: 18-19
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.6.1947


4314
כותרת: זכרונות מ. גורקי על טולסטוי / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 45
עמוד: 18-19
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.6.1947


4597
כותרת: ישראל זרחי ז''ל / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 7
עמוד: 7
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.9.1947


4721
כותרת: על מלאת לאברהם שלונסקי / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 13
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.10.1947


5147
כותרת: כפר השלוח , רומאן מאת ישראל זרחי / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 31
עמוד: 14-15
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.2.1948


5267
כותרת: שיר אהבה בישראל / חיים תורן
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 37
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.4.1948
|