PALESTINE BROADCASTING SERVICE: KARL SALOMON
שירות השידור: קארל סלומון

As appears in the magazine Hagalgal

1512
כותרת: נגינת הבינים / קארל סלומון
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 40
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.7.1945


2447
כותרת: עשר שנים מוסיקה יהודית / קרל סלומון
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 35
עמוד: 12
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.3.1946


2485
כותרת: הקונצרט האיטלקי לבאך / קארל סלומון
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.11.1945


2860
כותרת: אות של תחנת ירושלים / קארל סלומון
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 8
עמוד: 14-15
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.9.1945


2873
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום א', 18 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.11.1945


2874
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום א', 9 בדצמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 20
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.12.1945


2875
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 26 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 28
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.2.1946


2876
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת,23 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 32
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.3.1946


2880
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום א' 19.8.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 5
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.8.1945


3651
כותרת: התחרות קומפוזיטורים מס. 2: תנאים
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 4
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.8.1946


3827
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קרל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום שני, 27 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 28
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.2.1947


4051
כותרת: מעולם מוסיקה: משהו על תזמורות / קרל סלומון
תאריך משודר: שודר ב10 במרס 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 35
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.3.1947


4095
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קרל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום שני, 31.3.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 37
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.4.1947


4174
כותרת: חלוצי המוסיקה הארצישראלית / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר 27.4.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 40
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.5.1947
|