PALESTINE BROADCASTING SERVICE: MICHAEL REICH
שירות השידור: מיכאל רייך

As appears in the magazine Hagalgal

1112
כותרת: ארואיקה : לזכרו של אדם גדול / מיכאל רייך
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 16
עמוד: 15
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.1.1945


1121
כותרת: קלארה שומן: תולדות אהבה אחת ' מיכאל רייך
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 21
עמוד: 15
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.2.1945


1147
כותרת: תומאס מאן / מיכאל רייך
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 36
עמוד: 15
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.5.1945


1152
כותרת: ברליוז / מיכאל רייך
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 39
עמוד: 15
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.6.1945


2126
כותרת: ניקולו פגניני / מיכאל רייך
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 3
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.8.1945


3045
כותרת: הספר מסביליה / מיכאל רייך
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 9
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.9.1945


3899
כותרת: הס! חזרה באולפן 7 / מיכאל רייך
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 30
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.2.1947
|