PALESTINE BROADCASTING SERVICE: MORDECHAI ZLOTNIK
שירות השידור: מרדכי זלוטניק

As appears in the magazine Hagalgal

1317
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: מוצאי שבת 16 ביוני 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 38
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.6.1945


1318
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: מוצאי שבת 23 ביוני 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 39
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.6.1945


1319
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת, 30 ביוני 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 40
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.7.1945


1321
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת 14 ביולי 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 42
עמוד: 14-15
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.7.1945


2444
כותרת: עשור לקול ירושלים / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 35
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.3.1946


2878
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת 21.7.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 1
עמוד: 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.7.1945


2879
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת 28.7.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 2
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.8.1945


2881
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר, מוצאי-שבת, 13 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 12
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.10.1945


2882
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 20 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 13
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.10.1945


2883
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 27 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.11.1945


2884
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 3 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 14-15
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.11.1945


2885
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 10 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.11.1945


2886
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 10 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 4-5
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.11.1945


2887
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת , 24 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 18
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.11.1945


2888
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 15 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 21
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.12.1945


2889
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, בדצמבר 29, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 24
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.1.1946


2890
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 12 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 26
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.1.1946


2891
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 16 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 31
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.2.1946


3555
כותרת: חוברת במעגלי תזונה / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 19
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.12.1946


3574
כותרת: מרדכי זלוטניק חזר מאנגליה
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 20
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.12.1946


3710
כותרת: השידורים לבתי הספר בבי. בי. סי / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: 30.12.1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 24
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.1.1947


3767
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת, 18 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 26
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.1.1947


3855
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, פברואר 1, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 29
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.2.1947


3883
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת, 15 פברואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 30
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.2.1947


4050
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר ב- 22.3.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 35
עמוד: 10-11
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.3.1947


4247
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 43
עמוד: 10-11
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.5.1947


4359
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת , 14 ביוני 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 47
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.6.1947


4661
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 11
עמוד: 7, 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.10.1947


4822
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 22 בנובמבר 1947
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 18
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.11.1947
|