PALESTINE BROADCASTING SERVICE: RUTH SHAPIRO
שירות השידור: רות שפירא

As appears in the magazine Hagalgal

2450
כותרת: מגילת פינת הנוער מאת רותי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 35
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.3.1946


3513
כותרת: תחרות בתכנית ''כבקשתך'' / רות שפירא
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 17
עמוד: 16, 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.11.1946
|