PALESTINE BROADCASTING SERVICE: SHMUEL SVISLOTZKY
שירות השידור: שמואל סביסלוצקי

As appears in the magazine Hagalgal

1416
כותרת: יום הים / ש. סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 30
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.4.1945


1421
כותרת: לחגה של מקוה ישראל / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 30
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.4.1945


1472
כותרת: המסמר הארץ ישראלי לארון המתים של היטלר / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 29
עמוד: 10-11, 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.4.1945


1556
כותרת: פני תל-אביב לנמל עמוק-המים / ש. סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 39
עמוד: 4-5
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.6.1945


1561
כותרת: מיידאניק- תחנת המות ל-2 מיליון נפש / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 32
עמוד: 6-7
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.5.1945


1564
כותרת: ארבע שנים בשבי הגרמני / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 36
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.5.1945


2119
כותרת: כ''ה שנים לאגודת הסופרים / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 22
עמוד: 6-7
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.12.1945


2141
כותרת: היהודי הראשון שירה בנאצי הראשון / ש. סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 11
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.10.1945


2180
כותרת: יצחק נוז'יק / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 30
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.2.1946


2188
כותרת: אליעזר ז' הופיין / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 36
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.4.1946


2192
כותרת: ד''ר אהרן ברט / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 38
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.4.1946


2194
כותרת: דוד רמז יושב ראש הועד הלאומי / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 39
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.5.1946


2203
כותרת: אם יהודית בראש הצלת הפליטים / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 44
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.6.1946


2378
כותרת: איחוד ציבור העתונאים העבריים / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 32
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.3.1946


2379
כותרת: חולון : מסד לעיר העתיד בת 120 אלף נפש / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 38
עמוד: 6-7
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.4.1946


2381
כותרת: לקראת הקמת בית סוקולוב / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 42
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.5.1946


2383
כותרת: רמת-גן: פינת הקסם ומרכז השרון / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 47
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.6.1946


2392
כותרת: פדויי השבי / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 4
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.8.1945


2404
כותרת: החייל המשוחרר מגיש את תביעותיו / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 21
עמוד: 10-11
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.12.1945


2411
כותרת: על המוסדות הסוציאליים של תל-אביב / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 18
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.11.1945


2440
כותרת: חג העשור של הנמל העברי בתל-אביב / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 41
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.5.1946


2506
כותרת: על ריקודים קלסיים / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 3
עמוד: 16-17
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.8.1945


2513
כותרת: חג המדע העברי ברחובות / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 45
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.6.1946


2540
כותרת: תנובה: עורק החיים באספקת המזונות / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 21
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.12.1945


2541
כותרת: תערוכת יהודי פולין / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 10
עמוד: 6-7
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.10.1945


2938
כותרת: טבריה- מרכז רפואי עולמי / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 26
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.1.1946


2959
כותרת: רשמי ביקור באניה הדנית ''מאיין'' / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 20
עמוד: 8
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.12.1945


2975
כותרת: מביקורו של הנציב העליון בת''א / שמואל סבסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 38
עמוד: 14
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.4.1946


3060
כותרת: זהירות, צבע טרי מאת ז. ורדן / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 29
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.2.1946


3068
כותרת: כך כתוב בלקסיקון / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 38
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.4.1946


3072
כותרת: פוטש את פרלמוטר מאת מונטגיו גלאס / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 39
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.5.1946


3087
כותרת: תערוכת כנפיים לעם / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 2
עמוד: 6-7
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.8.1945


3089
כותרת: ד''ר חיים בוגרשוב יו''ר המועצה הכללית לתעופה העברית / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 34
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.3.1946


3090
כותרת: על תערוכת התעופה העברית בתל-אביב / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 34
עמוד: 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.3.1946


3130
כותרת: הרב הגאון א. י. אונטרמן - רבה הראשי של תל-אביב /שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 1
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.7.1946


3576
כותרת: מעולם התיאטרון: על התיאטרון האידי בניו-יורק / שמואל סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 20
עמוד: 8
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.12.1946


4024
כותרת: מצודת הנאצים, שנכבשה על-ידי יהודים עקורים: מביקורי בבית הבראה ל''קצטניקים'' ןלמגיני סטאלינגרד בדאבוס שבשוייץ / ש. סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 34
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.3.1947


4074
כותרת: ארתור שיק: צייר הסבל והחירות / ש. סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 36
עמוד: 8-9
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.4.1947


4101
כותרת: בתחנת הרדיו היהודי בניו יורק / ש. סביסלוצקי
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 37
עמוד: 12-13, 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.4.1947
|