PALESTINE BROADCASTING SERVICE : YESHAYAHU KLINOV
שירות השידור: ישעיהו קלינוב

As appears in the magazine Hagalgal

2163
כותרת: השופט ריבקינד יועצו של הגנרל אייזנהויר/ ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר 15 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 21
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.12.1945


2213
כותרת: משוט בעולמנו: שני בארונים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 14 ביוניי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 47
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.6.1946


2295
כותרת: משוט בעולמנו: בריטניה: עם חידוש ימי אוסוואלד מוסליי / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום ו' 28 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 23
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.1.1946


2310
כותרת: צרפת: בצרפת של פליכס גואן / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר 1 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 28
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.2.1946


2313
כותרת: משוט בעולמנו: לאחר הבחירות בברית המועצות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר 15 במרס, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 34
עמוד: 2-3
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.3.1946


2369
כותרת: סיכומים וסיכויים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ב כ''ז באלול יום רביעי, 5 בספטמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 7
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.9.1945


2389
כותרת: המתיחות במחנות /ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 20 במאי , 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 43
עמוד: 17, 20
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.5.1946


2522
כותרת: סיום מלחמת העולם השניה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 16.8.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 5
עמוד: 6-7
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.8.1945


2543
כותרת: הקברניט בסמוך לאלוה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 1 במרס 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 32
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.3.1946


2588
כותרת: משוט בעולמנו: תנ''ך ספרדי-עברי באמריקה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 28 ביוניי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 49
עמוד: 8
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.7.1946


2656
כותרת: משוט בעולמנו: דבר הפידלדמרשל סמאטס / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום השבת, 1 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 19
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.12.1945


2668
כותרת: באוניברסיטת הגוים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר בליל שבת, 25 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 27
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.1.1946


2736
כותרת: משוט בעולמנו: משפטי ברגן-בלזן ונירנברג / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 20 באוקטובר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 13
עמוד: 15
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.10.1945


2739
כותרת: משוט בעולמנו: צוואתו של ד''ר ליי / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת , 24 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 18
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.11.1945


2952
כותרת: משוט בעולמנו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום ביום שבת, 27 באוקטובר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 1
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.11.1945


2955
כותרת: משוט בעולמנו: סביבתו של טרומן / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 10 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 1
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.11.1945


2958
כותרת: בינינו לבין ברית המועצות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 8 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 20
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.12.1945


2962
כותרת: משוט בעולמנו : אלים שהכזיבו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר בליל שבת, 5 בינואר 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 24
עמוד: 7
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.1.1946


2964
כותרת: משוט בעולמנו: לאחר פרשת מורגן / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 25
עמוד: 4-5
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.1.1946


2972
כותרת: משוט בעולמנו: הרב והאפיפיור / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 29 במרס 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 36
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.4.1946


2977
כותרת: משוט בעולמנו: משפט דרייפוס 1946 / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 12 באפריל 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 40
עמוד: 7
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.5.1946


2978
כותרת: משוט בעולמנו: דרישת-שלום מלונדון / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 3 במאי 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 41
עמוד: 17
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.5.1946


2982
כותרת: בלום באמריקה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 31 במאי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 45
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.6.1946


2983
כותרת: משוט בעולמנו: על הנוער המתלמד באמריקה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 7 ביוניי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 46
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.6.1946


3053
כותרת: משוט עולמנו: על הפילם היהודי שאיננו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר בליל שבת 21 בדצמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 22
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.12.1945


3076
כותרת: בתיאטרון יהודי בפאריס / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 24.5.1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 44
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.6.1946


3084
כותרת: ד''ר תיאודור הרצל על במת התיאטרון / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 5 ביולי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 50
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.7.1946


3100
כותרת: משוט בעולמנו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום השבת כ''ז בחשון, תש''ו, 3 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 9
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.11.1945


3102
כותרת: משוט בעולמנו: דרישת שלום מפאריס / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום שבת 17 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 1, 19
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.11.1945


3104
כותרת: משוט בעולמנו: שיבת ספרד / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום ו', 18 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 26
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.1.1946


3106
כותרת: משוט בעולמנו: עלילת-דם בנוסח 1946 / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ב-8 בפרואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 30
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.2.1946


3108
כותרת: משוט בעולמנו:בווינא המעטירה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 22 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 31
עמוד: 4
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.2.1946


3112
כותרת: משוט בעולמנו: בניו יורק היהודית / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 10 במאי, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 42
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.5.1946


3114
כותרת: משוט בעולמנו: מה היה בקולומביה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 21 ביוניי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 48
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.7.1946


3129
כותרת: משוט בעולמנו: מי יכול כיום להגר לארצות אמריקה- ולאן / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 12 ביולי 1946]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 1
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.7.1946


3164
כותרת: משוט בעולמנו: פולין היהודית הצעירה כמו שהיא / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 19 ביולי 1946]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 2
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.8.1946


3178
כותרת: משוט בעולמנו: בין איינשטיין והנאצים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 26 ביולי 1946]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 3
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.8.1946


3201
כותרת: משוט בעולמנו: שיחה בראדיו בבואנוס איירס / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ב-9.8.1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 5
עמוד: 11
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.8.1946


3216
כותרת: משוט בעולמנו: דרישת שלום מיהודי צ'ילי / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ב-16 באוגוסט 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 6
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.8.1946


3235
כותרת: שני מכתבים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 23 באוגוסט 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 7
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.9.1946


3264
כותרת: משוט בעולמנו: כך אירע לו לסטודנט יהודי באוניברסיטה אחת / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 30 באוגוסט 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 8
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.9.1946


3298
כותרת: משוט בעולמנו: בחוות הכשרה באורוגווי / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 6 בספטמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 9
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.9.1946


3331
כותרת: משוט בעולמנו: כך נוסעים היום / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 20 בספטמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 10
עמוד: 17, 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.9.1946


3358
כותרת: משוט בעולמנו: פאריס, אבגוסט 1946 / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר 20 בספטמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 11
עמוד: 18-19
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.10.1946


3386
כותרת: משוט בעולמנו: באניה ליגאלית / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר 27.9.1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 12
עמוד: 18-19
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.10.1946


3399
כותרת: משוט בעולמנו: שלושה שזוכו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 11 באוקטובר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 13
עמוד: 7
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.10.1946


3419
כותרת: לאחר נירנברג / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 18 באוקטובר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 14
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 31.10.1946


3445
כותרת: משוט בעולמנו: שני קונגרסים - שני עולמות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 1 בנובמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 15
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.11.1946


3477
כותרת: משוט עולמנו: לאחר הבחירות באמריקה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 8 בנובמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 16-
עמוד: 7
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.11.1946


3497
כותרת: משוט בעולמנו: רוסים מספרים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 15 בנובמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 17
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 21.11.1946


3530
כותרת: משוט בעולמנו: בפרוס באזיל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 22 בנובמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 18
עמוד: 10
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.11.1946


3654
כותרת: משוט בעולמנו: לחם ומים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 2 באוגוסט, 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 4
עמוד: 5
הגלגל תאריך יצא לאור: 15.8.1946


3700
כותרת: וויימאר של ארץ-ישראל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: 3 בינואר 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 24
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.1.1947


3756
כותרת: גנבים בלילה בבאזל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 10 בינואר 1947]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 25
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.1.1947


3758
כותרת: לקראת הדיון בשאלת א''י בארגון האומות המאוחדות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 17 בינואר 1947]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 26
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.1.1947


3903
כותרת: כשצבאות הברית יעזבו את אוסטריה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 14.2.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 31
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.2.1947


3956
כותרת: הגנרל מארשאל: מה טיבו ומהו לנו? / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 33
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.3.1947


4017
כותרת: בין ירושלים לברלין: כיום! / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 34
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.3.1947


4115
כותרת: שני יהודים בבית הלבן / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 38
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 24.4.1947


4239
כותרת: בינינו לבין הצעוניים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 43
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.5.1947


4264
כותרת: חמישים שנה לדי וולט / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 44
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.6.1947


4320
כותרת: יום ראשון בפראג / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 46
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.6.1947


4344
כותרת: הפגישה הראשונה עם הגרמנים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 47
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.6.1947


4368
כותרת: חמישים שנה פורוורטס / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 48
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.7.1947


4393
כותרת: יהדות אנגליה בסימן משבר / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 49
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 10.7.1947


4417
כותרת: על שלושה רומאנים ואחד / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 50
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 17.7.1947


4486
כותרת: הלוח השחור / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 3
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.8.1947


4509
כותרת: היהודים בתוך החלוקה בהודו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 4
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 14.8.1949


4701
כותרת: על אורינטציה ועל נייטרליות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 13
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.10.1947


4724
כותרת: על פירוק המחנות באירופה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 14
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.10.1947


4748
כותרת: דרישת שלום מבריסל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 15
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.11.1947


4795
כותרת: היהודים בבחירות האחרונות בצרפת / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 17
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.11.1947


4874
כותרת: היאך קיבלו היהודים ברוסיה את בשורת ארץ-ישראל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 20
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.12.1947


4901
כותרת: יובל טראגי: ה''בונד היהודי'' / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 21
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.12.1947


4955
כותרת: כך מגיבים בתפוצות על הכרזת המדינה העברית / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 23
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.1.1948


4986
כותרת: פריז-לוד-ירושלים /ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 24
עמוד: 6
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.1.1948


5030
כותרת: החזרת הרכוש היהודי בגרמניה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 26
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 22.1.1948


5051
כותרת: בדק-הבית מבחוץ: כיצד? / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 27
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.1.1948


5070
כותרת: על המדינה והלויאליות של יהודי-חוץ / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 28
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 5.2.1948


5090
כותרת: המלחמה על האמת / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 29
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 12.2.1948


5112
כותרת: על שונאי-ישראל ושונאי-ציון / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 30
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.2.1948


5133
כותרת: מאבקנו במערכות הראדיו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 31
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 26.2.1948


5153
כותרת: אלפרד קאר: פרשת-חיים של סופר יהודי-גרמני : במלאות לו שמונים שנה / יעשיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 32
עמוד: 3
הגלגל תאריך יצא לאור: 4.3.1948


5174
כותרת: עם המשבר בפראג / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 33
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.3.1948


5196
כותרת: מיניסטריון לגולה? / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 34
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 18.3.1948


5237
כותרת: מה תאמר עכשיו יהדות אמריקה?/ ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 36
עמוד: 2
הגלגל תאריך יצא לאור: 1.4.1948


5271
כותרת: לקראת ועידת ה''לייבור'' / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 37
עמוד: 13
הגלגל תאריך יצא לאור: 8.4.1948
|