הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

התוכן

על פירוק המחנות באירופה / ישעיהו קלינוב
סקירת שבועית על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
צרפת: מרכז העזרה לשארית הפליטה באירופה / ד''ר יעקב רוזנטל
תערוכת יאנקעל אדלר / א. מטושצ'ק
דמעת הנחמה הגדולה: לקראת הצגת-הבכורה של הסרט האערץ-ישראלי בירושלים / סיני לייכטר
ביקור במדינת-מהרג'ה / ד''ר א. בונה
ארץ-ישראל במערכת היחסים הבינלאומיים / דניאל שר
דברי עתיקות
לרגל הצגת-הבכורה גאון בעל-כרחו: שיחה עם אנטול שטרן / גד שאיאק
לפני שלושים שנה ליום ב' בנובמבר
קוים באפנה / תחיה בת-אורן
בשולי התכניות: דברי ביקורת והצעות בקשר לתכניותיו של רדיו ירושלים / יהושע משולח
השבוע המוסיקאלי / מאזין
ערכם של השידורים לבתי-הספר במערכת הלמודים / ד''ר ברוך בן-יהודה
הועדה לשידורים לבתי-הספר ופעולותיה / פייבל מלצר
ההכנה היומיומית לשידורים / יהודית ידידיה
לאם ולילה
תיבת השאלות הטכניות
נתקבלו במערכת
לקראת התכניות של קול ירושלים
רשימת התכניות של המוסיקה למנדלסון שתבוצענה בשבוע זה
100 שורות על ספורט: סיכום ביקור היונים בארץ / אלכסנדר אלכסנדרוביץ
עברית לעולה באמצעות אידיש: שעורים בעברית למתחילים: רשימת-מלים 48 (3.11.1947) / ד''ר שאול ברקלי
עברית לעולה באמצעות אידיש: שעורים בעברית למתחילים: רשימת-מלים 49 (5.11.1947) / ד''ר שאול ברקלי| עמוד הבא