Avraham Katznelson, representing the Yishuv,  speaking in Hebrew,at the opening ceremony of the  Palestine Broadcasting Service, March 30, 1936

Dr. Avraham Katznelson, representing the Yishuv, gave address in Hebrew, at the opening ceremony of the Palestine Broadcasting Service, March 30, 1936.

נאום הד''ר א. קצנלסון

לאחי בציון, לשומע העברי באשר הוא שם, שלום וברכה!

! היום הזה, יום הפתיחה של שרות הרדיו הא"י, מוסיף כבוש חשוב לשורת הכבושים הכלכליים והתרבותיים המציגים את א"י בבנינה בתקופתנו זו למערכת הרדיו העולמית -- אחד הכבושים המזהירים ביותר של הגניוס האנושי -- מצטרף היום מפעל הרדיו הא"י, וכחלק ממנו -- מפעל הרדיו העברי -- הראשון והיחידי בעולם.

למערכת הגלים הנושאים על גבם את דבר העמים לארצותיהם וללשונותיהם מצטרף היום הגל העברי, אשר ישא בכל פינה בישוב, ובעתיד, נקוה, גם לכל פינה בתפוצות, את תורת ציון ואת דבר ירושלים.

ממשלת א"י, אשר יזמה ובצעה את המפעל החדש בזמן קצר למדי, ראויה להערכה מלאה מצד הצבור.

הכרתי המיוחדת לה. מ. הנציב העיליון, אשר עוד בראשית ההכנות להקמת המפעל ראה כתנאי ראשון והכרחי לחצלחתו את הבטחת הקשר החזק והמגע התמידי בין הממונים על תכנית הרדיו ובין הצבור.

מועצת התכנית אשר נתמנתה על ידי ה. מ. עוד ביוני ‭,1935‬ ואשר יש לי הכבוד להיות חבר לה -- תפקידה ליעץ בכל השאלות הנוגעות לקביעת התכנית השבועית של הרדיו, ולסייע בפתרון השאלות המסובכות הקשורות בסידר התכנית בארץ זו.

Haaretz 31 March 1936

הספרייה הלאומית של ישראל ואוניברסיטת תל אביב © 2021