PALESTINE BROADCASTING SERVICE: YEHUDIT YEDIDYA
שירות השידור: יהודית "יהודית" ידידיה

As appears in the magazine Hagalgal

81
כותרת: פינת הנוער, מאת יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 3
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 19.8.1943


118
כותרת: פינת הנוער , מאת יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 4
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.9.1943


217
כותרת: פינת הנוער, מאת יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 6
עמוד: 32
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.9.1943


250
כותרת: פינת הנוער, מאת יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 7
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.10.1943


284
כותרת: פינת הנוער, מאת יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 8
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 28.10.1943


329
כותרת: פינת הנוער, מאת יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 9
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.11.1943


426
כותרת: פינת הנוער, מאת יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 11
עמוד: 22
הגלגל תאריך יצא לאור: 9.12.1943


461
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 12
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 23.12.1943


514
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 13
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.1.1944


555
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 14
עמוד: 24
הגלגל תאריך יצא לאור: 20.1.1944


604
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 15
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 3.2.1944


708
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 17
עמוד: 21
הגלגל תאריך יצא לאור: 2.3.1944


765
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 18
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 16.3.1944


866
כותרת: פינת הנוער /יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 20
עמוד: 23
הגלגל תאריך יצא לאור: 13.4.1944


902
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 21
עמוד: 24
הגלגל תאריך יצא לאור: 27.4.1944


934
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 22
עמוד: 24
הגלגל תאריך יצא לאור: 11.5.1944


969
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 23
עמוד: 24
הגלגל תאריך יצא לאור: 25.5.1944


1068
כותרת: פינת הנוער / יהודית
תאריך משודר:
הגלגל כרך: א'
גליון מס': 26
עמוד: 25
הגלגל תאריך יצא לאור: 6.7.1944


3228
כותרת: לתכניות הסכת והשכל / יהודית ידידיה
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 6
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 29.8.1946


3461
כותרת: לקראת שידורינו לבתי-הספר בשנת תש''ז / יהודית ידידיה
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 15
עמוד: 16, 18
הגלגל תאריך יצא לאור: 7.11.1946


4739
כותרת: ההכנה היומיומית לשידורים / יהודית ידידיה
תאריך משודר:
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 14
עמוד: 16
הגלגל תאריך יצא לאור: 30.10.1947
|