הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

(המשך מעמוד 14)

בקביעת מהות התוכניות. לשם הידוק הקשר הזה בין משדר והמאזין עומד מר סמואל להנהיג מדור שבועי של ''בינינו לבין עצמנו'', ובו יבהרו פרטי התוכניות ומטרותיהן בפני קהל המאזינים. מר סמואל עצמו ישוחח על כך בכל ערב שבת, ודרך מיוחדת לו לרתק את המאזינים - הוא ישתדל להפעיל את חוש ההומור, שבו הוא נתברך; הוא ינסה לגרות את המאזין כדי לעורר בו ענין.

תורת השידור אינה הלכה מהר סיני. כדי להגיע לשלמות יחסית יש צורך בהוראה ובהתאמנות. ובנידון זה מבקש מר סמואל להביא שינויים. יש בדעתו להקים כיתות השתלמות, שתקפנה שטחי למוד שונים - כתיבת תוכניות לשידור, התאמת הקולות, המבטא, הסידורים הטכניים וכו'. כל אלה יביאו פרי במרוצת הזמן.

יש לציין, כי בזמן האחרון ניכר שיפור בתוכניות השעה העברית, בפיקוחו של מרכי זלוטניק. הישוב העברי, הרוצה לראות ברדיו ירושלים את הביטוי לחיי העם בגולה ובארץ, מצא, בעיקר בשנה האחרונה, הד ממשי ללבטיו ולנסיונו. עצם הפיכתו של רדי ירושלים כמכשיר ''קל תנועה'' בנדודיו בארץ הוסיף גוון חדש לתוכניותיו, מפעם לפעם שיקפה השעה העברית בפועל את הווי החיים העבריים בכל פינות הארץ, אם בתל-אביב רבתי או בנקודה חקלאית קטנה במרחקים. כל אלו מעוררות במאזין רגש מיוחד, מקרבות אותו למציאות בארץ ומשתפות אותוגם בגורל הכללי. אולם עוד רבה העובדה לשיפורכללי בכל השטחים של השעה העברית. אין ספק, שהקמתה של תחנת שידור נוספת, שתשדר בגלים קצרים תמלא את החסר במידה רבה על-ידי העברת קול ירושלים למרחקים, ויש לקוות שעם מינויו של מר אדוין סמואל כמנהל שירות השידור הוא יסייע ביתר שאת להרחבת התוכניות ושיפורים, כדי שקולו של ישראל ישמע ברמה ויתן ביטוי נאמן לשארית הפליטה באירופה ולחיי הישוב על כל גילוייהם.

(סוף)

15

  Photo: page 15


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא