הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הגלגל כרך ב' , מספר גליון 40, 5.7.1945

רדיו ירושלים

בינינו לבין עצמנו

שודר מוצאי שבת, 30 ביוני 1945

קטעים מתוך שיחתו הרביעית של מר מרדכי זלוטניק מנהל התכניות העבריות

הקורסים לרדיו

במשך השבוע הראשון לאחר הכרזתנו על פתיחת הקורסים לרדיו נתקבלו ששים בקשות. הבקשות עוד מוסיפות להגיע, יש אולי משום ענין למסור עתה כמה מספרים ביחס למועמדים, הואיל ורבה ההתענינות בקורסים אלו.

חשבנו כי נקבל יותר בקשות לקורס לקרינות מאשר לקורס לכותבי תכניות, ולמעשה בקשו להצטרף לקורס לקרינות 32 ולקורס השני 24. ארבע מועמדים בקשו להצטרף לשני הקורסים גם יחד.

מענינת החלוקה בין נשים לגברים. בטוחים היינו כי מספר הנשים יעלה על מספר הגברים. אולם לא כן הדבר, 60 המועמדים מתחלקים ל-36 גברים ו-24 נשים. ביחוד גדול אחוז הגברים בין המועמדים לקורס לכתיבה. הגיל בדרך כלל אחיד - בין 17 ל-25. אולם בקורס לכתיבה ישנם כמה יוצאים מן הכלל, וביניהם אף למעלה מגיל 50.

רוב המועמדים הם, כמובן, מירושלים. אולם יש מועמדים גם ממקומות אחרים - ומהם המביעים את נכונותם לבוא במיוחד לירושלים כדי להשתתף בקורס - למשל מתל-אביב, חיפה, בן-שמן, ראשון לציון, רעננה, עקרון, ואף שני חיילים הרוצים ללמוד על ידי חליפת מכתבים.

רוב המועמדים הם בוגרי שני המחזורים האחרונים של בתי הספר התיכוניים בארץ. אולם יש ביניהם כמה מוסמכים ותלמידי האוניברסיטה העברית, בוגרי בתי מדרש למורים ותלמידי בית-הספר הגבוה למשפט וכלכלה בתל-אביב ושעורי המשפט הממשלתיים בירושלים.

השיחה ברדיו

נוסף לנושאים האקטואלים, הננו מחלקים את הזמן העומד לרשותנו במדור השיחות לסדרות סדרות המוקדשות לנושאים מוגבלים ומסוימים. כל סדרה דנה בבעיה מיוחדת או בשטח מסויים ומכוונת על ידי כך לסוג ידוע של מאזינים. כך, למשל, היתה הסדרה ''מורים להורים'' מכוונת להורים, ואף מביניהם בעיקר לאלה שילדיהם הגיעו לגיל בית הספר. כן בטוחים אנו שלשיחותינו במעגלי-תזונה המשודרת בשעות הצהרים מקשיבות אך ורק עקרות הבית בביתן ולא בעליהן במשרד ובסדנא. המדור האקדימאי מיועד בעיקרו לאקדימאים, והמדור ''מדרש עם'' - זה הנסיון הראשון שלנו בחינוך למבוגרים שנעשה בהדרכת מורי האוניברסיטה - למאזינים הרצינים יותר הרוצים להרחיב ולהעמיק את ידיעותיהם בשטחי חיים מסוימים על ידי שיחות מפי מומחים.

ודאי שמתם לב כי אנו קוראים לנאום ברדיו שיחה ולא הרצאה, כי לא הרי השיחה ברדיו כהרצאה באולם. בנאומו מעל הבימה פונה המרצה אל קבוץ מאזינים, ואילו בשיחותנו ברדיו הוא פונה אל המאזין היושב בביתו, בחוג משפחתו. עובדה זו מחייבת הרבה.

על המשוחח ברדיו לשמור על רעננות השיחה, להעלים את העובדה שהדברים נקראים מן הכתב ולעורר את הרושם כאילו היה משוחח לתומו.

אולם תוך השתדלות להימנע מרשימות חגיגית אין גם להפריז על המידה ולעבור אל טון של ידידות יתרה, - דבר העשוי להרגיז את רוב המאזינים, על הקרינים המשוחחים ברדיו להיות, איפוא, טבעים ובו בזמן עליהם לנהוג כבוד המאזין.

בשיחה ברדיו יש להשתמש בפסוקים קצרים ובלשון פשוטה וברורה. במידה שתהא השיחה פשוטה יותר בה במידה יגדל כושר קליטתו של המאזין. ובשל כל יש להמנע מלדבר גבוהה ומלהשתמש בסגנון נמלץ. דבר זה אין לו מקום בשיחה רעים, - וברדיו לא כל שכן, כי הוא מעורר בקרב המאזין לעג ורוגז ופוגע בקלות ובטבעיות המבוקשות.

דרישות שלום מאחינו הניצולים

זכות מיוחדת נתגלתה לקול ירושלים מאז שחרור אירופה למסור את דרישות השלום ובקשות העזרה מאת ניצולים בארצות השונות לקרוביהם וידידיהם בארץ. על הערנות הרבה, בה עוקב הישוב אחרי ידיעות אלה יעידו עשרות מכתבים שחננו מקבלים בבקשת פרטים נוספים לשם ברור השמות המדויקים. אנו מטפלים בבקשות אלו במיטב יכלתנו וברצוני עתה לספר את הפרטים הבאים.

הידיעות מאירופה מתקבלות אצלנו באמצעות לשכת המודיעין הממשלתית, ירושלים, משני מקורות: המזכירות הכללית של הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ומשרד הג'וינט בירושלים, ת.ד. 640. אם המאזין שמע מהקריין את מקור הידיעה מוטב שיפנה ישר לפי הכתובת ההיא. באם מקור הידיעה לא צוין ברשימה, עליכם לפנות אל לשכת המודיעין הממשלתית, ירושלים, טלפון 4268 כי הרשימות לאחר השידור, מוחזרות ונשמרות במוסד ההוא. הטפול בדרך זו יהיה הרבה יותר מהיר, כי הוא יחסוך את העברת מכתביכם ממוסד אחד למשנהו.

ואשר לשדורים עצמם: מצאנו עתה אפשרות להרחיב שרות חשוב זה ולהקדיש לו - נוסף על זמן החדשות - 5 דקות מיוחדות בשבוע, החל מיום ה' הבא, 5 ביולי, נשדר בכל שבוע משעה 9.15 לערך עד 9.30 דרישות שלום ובקשות עזרה מאת ניצולים באירופה לקרוביהם וידידיהם בארץ. הננו רואים זאת כשליחות מצוה מאת שרידי אחינו באירופה וכחובת כבוד כלפי אלפים ממאזינינו, ונוסיף להקדיש לשרות זה את כל תשומת לבנו.

שידור עברי ראשון מחיפה

25 שנות חינוך עממי עברי בחיפה

ב-1920 נוסד ביה''ס העממי א' בחיפה. ביה''ס העממי הראשון בעיר העתיד. שאיפות חינוך יפות ונאצלות הונחו ע''י המנהל מר כרמי וחבר מוריו ביסודות ביה''ס. ''חינוך לקראת הגשמה'' היתה סיסמת ביה''ס. 25 שנים עברו על המוסד וזכה לחגיגת יובל, בה ישתתפו תלמידי המוסד, 20 מחזורי הבוגרים והצבור העברי בחיפה ובארץ שעקב באהדה אחרי התפתחות המוסד.

כ-500 תלמידים לומדים בביה''ס, חדרי מלאכה לתפירה, נגריה, מכון למשק בית ועוד כמה מוסדות חינוך ע''י ביה''ס.

חדר טבע מפואר, עתון תלמידים ''השחר'' המונה 20 שנות קיום וכו'.

ב-8 ביולי יתקיים שדור מבה''ס. תשמענה ברכות ראש עירית חיפה מר שבתי לוי, יו''ר ועד הקהלה מר. ג. לוין ודברי מר כרמי מנהל ביה''ס מיומו - הראשון. מקהלת ביה''ס בנצוחו של מר פרידמן-לבוב ישירו את השירים: שיר הנער, שיר הנצחון (טשרניחובסקי-מנדלסון), למתנדבים בעם (ביאליק- אידלסון), נס יהודה (שטרנריוזפס ואע''פ כן (שמעונוביץ- גרינשפון) ועוד.

ב-25 שנות חיי בי''ס עשירות בזכרונות מענינים. הבוגרים הנפגשים כעבור שנים רבות מעלים את הזכרונות האלה - מבדחים ועגומים - מחיי ביה''ס ועלילות תלמידים. כל זה מרוכז בתסכית ''באותם הימים''. מאת ד''ר ש. קודש, מבוצע ע''י בוגרי ביה''ס בהדרכה המורה שולמית קליבנוב.


סוף


משיחתו השבועית של מנהל השידור

בליל שבת שעבר נפרד מר סמואל מאת יאן קטפורד, איש המועצה הבריטית שסיים בשבוע שעבר סידרת עשרים וחמשת שעוריו לאנגלית ברדיו. שעורים אלו שנתחבבו מאוד על קהל המאזינים, הוקדשו בעיקרם למבטא האנגלי הטהור. מר סמואל הודיע כי מר קטפורד יוסיף לשמש כיועץ שירות השידור בארץ ללימוד שפות באמצעות הרדיו.

בנגעו בשאלת השעעורים לעברית אמר מר סמואל כי יש להבדיל בין אלה היודעים עברית והזקוקים להדרכה על ידי מומחים לשאלות הסגנון והבטוי העבריים, ובין המאזינים הרוצים להתחיל בלימוד השפה. הוא הביע תקוותו כי בקרוב תוגש סדרה כזו, של ''עברית למתחילים''.


תמונה: בית הספר העממי א' בהדר הכרמל.

16

  Photo: p16

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |