הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

לקנות לעצמם מושג ציורי. כרגע אנו מדפיסים בעברית עלון, המכיל את תוכן כל השידורים החינוכיים לילדים בכל שלושה חדשים. הדבר נעשה על ידי הוועדה המייעצת ''הסכת והשכל'', העלון מצויר, אלא שאי-אפשר להכליל ציורים רבים בעלון רבע-שנתי.

פרטים נוספים על אותן תכניות הילדים אנו מביאים ב''הגלגל'', אלא ש''הגלגל'' הוא עתון לכל בני המשפחה ואיננו יכולים להרשות לעצמנו להקציב יותר מדף אחד לשבוע לתכניות הילדים. משום כך יש בדעתנו להוציא עתון חדש בעברית, שיהא מיוחד לשידורים לצעירים. השם המוצע הוא ''גלגלון'' - היינו ''גלגל'' קטן.

עוד לא החלטנו, אם רעיון זה הוא בר-ביצוע. כרגע אין הוא אלא בגדר שאיפה, שדורשת עיון מרובה. עתון מעין זה יזדקק לעורך עברי קבוע, כיון שאין ביכולתנו להוציאו בכוחות חבר-אנשינו הקיים.

כמה עתוני-ילדים עבריים מצויים בארץ. מוסף שבועי לילדים יוצא מטעם שלושת העתונים היומיים ''דבר'', ''הבוקר'', ו''משמר''. וכמו כן מופיעים עתון הנוערהעובד ''במעלה''. וירחון מצויר לילדים על מדע ואמנות בשם ''אשכלות''.

עתוני ילדים אלה ממלאים תפקיד מועיל עד-מאוד ואין בכוונתי להתחרות בהם בשום מובן. אדרבה, מעיין הייתי באפשרות התקשרותנו עם אחד מהם, כשם שקשורים אנו עם השבועון האנגלי ''פורום'', שנתון עתה בידים פרטיות. אבל איני רואה, כיצד נוכל להתקשר עם אחד העתונים ולהפלות את אחרים. ביכולתנו אולי להתקשר עם ''אשכולות'', העתון למדע ואמנות, ואילו כל שאר העתונים קשורים בצורה זו או אחרת למפלגות פוליטיות.

מעונינים אנו, כמובן, עד-מאוד בפירסום ידיעות רבות יותר על דבר תוכניותינו העבריות לילדים בעתונים אלה, והננו לספק לכל עורך ידיעות אלו ככל-צרכו. אבל צרכינו אנו גדולים הרבה יותר. עלינו לפרסם את פרטי כל תכניות הילדים של השבוע הבא; עלינו להדפיס רשימות מלים לכל שיעורי-השפות שנשדר; עלינו להדפיסתמונןת לתיאור ציורי של שידורי בתי-הספר, כמו כן רשימות ספרים עבריים שביכלתם של הילדים לקרוא בקשר עם הנושאים הנידונים.

הרבה זמן, כסף ומרץ אנו משקיעים בשידורינו לילדים. כמה מטובי המורים בארץ עוסקים בכתיבת תסכיתים בשבילנו, גם לשם שעשוע הילדים וגם למטרות של הוראה. אלא שהשידור כמוהו כבאלט - מעשה חולף במהירות; הכנות גדולות נעשות לפני כל הצגה, ואחר - עוברות זו בן רגע ודבר אינו נשאר. אבל על שום מה לא ישאר דבר? על שום מה לא נפרסם את מיטב השידורים לילדים מחדש? ילדים רבים לא האזינו בשעת-השידור, וילדים שיאבו לעיין בהם שנית. וילדים רבים מתחנכים בבתים ובבתי-ספר, שאין בהם מכשיר-ראדיו וחושבני שלכל אלה הילדים יהא בעתון עברי של שידור משום ענין רב.

השידור לבתי-ספר הוא מכשיר רב-כוח בידי המוסדות החינוכיים. דבר זה אמור לגבי בתי-ספר ערביים ועבריים כאחד. שירות- השידור הבריטי באנגליה הקים במשך עשרים השנים האחרונות רשת-שידורים ענקית לבתי-ספר, שאלפי בתי-ספר על מאות-אלפי תלמידיהם מאזינים לה. מקווה אני שלא רחוק היום, שבו נוכל גם אנו לשרת שירות בדומה לזה את כל ילדי הארץ. הילדים הם הנלהבים שבקהל מאזינינו; והריהם נושאי עתידנו, ולמען עתיד זה עלינו לעמול.
סוף

5

  Photo: p5

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא