הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

24

  Photo: p24

Hagalgal: Volume 3, Number 24, 1946
January 10, 1946


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

|