הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

2

  Photo: page 2

Hagalgal: Volume 3, Number 26, 1946
January 24, 1946


| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא