קול ירושלים לתלמיד: שידורים לבתי-הספר

חוברת א' (י''א) חשון-אדר תש''ז / נובמבר 1946 - מארס 1947

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

* * * * *


11

  Photo: page 5

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא