Palestine Broadcasting Service: Road Safety Campaign, 1947

KEEP DEATH OFF THE ROADS!


| Page 1| Page 2 | Page 3 |Page 4 |Page 5 |


Hagalgal, Volume 5, Issue Number 16, pp 12-13
13 November, 1947
הגלגל, כרך 5, גליון מס' 16, עמודים 12-13
ל' מרחשון, תש''ח
ילדי לונדון לומדים זהירות בדרכים. רוכבי-אופניים צעירים עוצרים למראה האור האדום


בתמונות משמאל: שלטים בשערי ירושלים שמצביעים על מספר התאונות בדרכים שאירעו בשנים-עשר החדשים האחרונים בכבישי הארץ


הערובה הממשית היחידה נגד תאונות בדרכים היא מילוי חובתו של כל פרט ופרט, המשתמש בדרכים. אם כל הנהגים, רוכבי-אופניים ועוברי-אורח ימלאו בדייקנות אחרי התקנות הכלולות בפקודת ההובלה בדרכים, לא יהיו כל תאונות בדרכים. מתפקידה של פקודה זו לאפשר בטחון מאכסימאלי ואי-נוחיות מינימאלית. אולם כדי שפקודה זו תהיה עלילה, צריך שכל איש מן הציבור ידע את פרטיה. הפקודה בצורתה זו, על מונחיה המשפטיים הרבים, אינה מובנת על נקלה לאנשי הרחוב, וכן אין היא עשויה לשמש חומר ספרותי מרתק, עקב התיקונים הרבים שצורפו אליה מאז שנתפרסמה הפקודה בצורתה המקורית בשנת 1929. לעתים רחוקות יקרא אותה מישהו, שאינו מעונין במישרין בצדדיו המשפטיים של השימוש בדרכים

בדבר הזה נוכחו שלטונות ההובלה בדרכים, שעיינו בפקודה זו במשך התעמולה המתנהלת עכשיו בקשר לביטחון בדרכים.מהיותם מעונינים, שכל אחד ואחד מן הציבור יוכל להשיגה בנקל, וכדי שתובן לכול, ניסחו את הפקודה מחדש בצורה מגובשת, ועל סמך זה ניסחו את ''חוק הדרכים'', שיהווה סיכום הפקודה לטובת כל אלה המשתמשים בדרכים, ובכללם עוברי-אורח

שתי הנקודות החשובות ביותר, שהוכנסו לתוך הפקודה המתוקנת מטפלות בקביעת המקומות, שבהם צריכים עוברי-אורח לחצות את הכביש וביצירת שיטה אחידה של ציוני-דרכים. להבא יוקמו ציוני-דרכים בהשגחת הממונים על ציוני-הדרכים בהתאם לפקודה זו. יש לקוותשהצעדים החדשים האלה יסייעו להקטנת מספר הקרבנות הבלתי רגיל בכבישי א''י

מכאן ולהבא יצטרך נהג כל-רכב ציבוריים לקבל מאת המשטרה תעודה על אופיו לפני קבלת הרשיון או חידושו. נהג, שיימצא אשם בהפרת תקנות התנועה או בעברות אחרות יותר מארבע פעמים בשנה, יפסיד את רשיונו

אולם חוקי התנועה וציוני-הדרכים בפני עצמם אינם מאפשרים את הביטחון בדרכים. דבר זה תלוי בהכרח באופן שבו מקיימים את חוקי-התנועה וממלאים אחרי ההוראות של ציוני-הדרכים. יתר על כן, כל נהג הגון יקיים את החוק הבלתי כתוב בעניני נימוס בדרכים; והפקודה עשויה רק לאפשר תנועה ללא הפרעה, ואם יש צורך בכך משמשת הפקודה בסיס לתביעה לדין של מפירי חוקי-התנועה


לפי החוק החדש יקפחו נהגי אוטובוסים בלתי-זהירים את רשיונותיהם


המשטרה נלחמת ב''בעל-המרוץ'' עונש-מאסר או קנס צפוי להם


רוכבי-אופנוע נחפזים מסכנים את התנועה בדרך ואת נפשם


נהיגה בלתי זהירה של כלי-רכב להובלת בנזין עשויה לגרום למקרי-מוות רבים

פקודת-הדרכים החדשה

המפקח על התנועה וההובלה בדרכים, מר י. ד. הגרטי, מבאר בזה את הנקודות החשובות של הפקודה המתוקנת בתנועה ובהובלה בדרכים,שנותנת סעד חוקי למלחמה, שעשויה לעשות את דרכי ארץ-ישראל בטוחות בפני תאונות. במשך שנה אחת אירעו 7,000 תאונות, מהן 448 פאטאליות| Page 1| Page 2 | Page 3 |Page 4 |Page 5 |