Television
Hagalgal, Volume 5, Issue No. 33, Page 3, March 11, 1948


| Article 1 | Article 2 | Article 3 |Article 4 | Article 5 |Article 6 |


טלביזיה בתל-אביב

מאת י[הושע] מ[שולח]

משדר לטלביזיה בתל-אביב

אפשר שרבים יטילו ספק בדבר, וכותב השורות האלו בתוכם, אלמלא ראיתי בעיני ממש את ה''פלא'' הזה במרכזה של תל-אביב, ברחוב נחלת-בנימין מס. 18, בקומת הראדיו של הפירמה R.C.A. כאן מצאתי את המהנדס מנחם אברמוביץ, שחזר זה לא כבר מארצות הברית, שם שהה במשך כל שנות המלחמה, כשהוא שקוע בכל רמ''ח איבריו בעבודה חשובה מאוד, והיא: התקנת המשדר לטלביזיה.

מר מנחם אברמוביץ נמנה, כידוע, על חלוצי-הראדיו בארץ-ישראל ועוד בשנים 1932-1935 הפעיל משדר-ראדיו שהיה המשדר העברי הראשון, שפעל בשטח התערוכה הבינלאומית בתל-אביב וכן כתחנה נסיונית, שקולה הגיע לכל קצוי הארץ. בימי שהותו בארצות הברית הקדיש מר אברמוביץ הרבה מזמנו ללימוד בעיות הטלביזיה וחלומו - הקמת תחנת-שידור לטלביזיה בארץ-ישראל.

בשובו לארץ נפגש מר אברמוביץ עם מר אדוין סמואל, מנהל שירות השידור, והציע לפניו את תכניתו להקמת תחנת--שידור לטלביזיה בארץ. כן נתקבל לראיון אצל מנהל הדואר הכללי, מר מק-קיי, וביקש ממנו רשיון להפעלת המשדר הנסיוני הזה. מנהל הדואר האזין לסיפורו של מר אברמוביץ והבטיח לעמוד לימינו ככל יכולתו.

לפי מה שסיפר מר אדוין סמואל לאחר שובו מלונדון, ששם התעניין בין היתר גם בהקמת תחנת לשידורי טלביזיה בארץ-ישראל, כרוכה הקמת תחנת--שידור מעין זו בהוצאה של מיליון לירות. לא כן דעתו של המהנדס אברמוביץ, הסבור שמספיק למטרה זו סכום של מאה-מאתיים אלף לירות.

אולם גם סכום זה אינו עומד לפי שעה לרשותו של מר אברמוביץ, והוא ניגש להגשמת תכניתו באמצעים דלים בלבד, אולם ברצון עז ובמידה גדולה של עקשנות. עלה בידו להשיג משדר, או תחנת--טלביזיה, שהיתה מותקנת בפצצה מעופפת, שנשלחה ממפציצים נגד אניות האויב בשנת המלחמה. מתפקידה של תחנת-טלביזיה זו היה לשדר לטייס סימנים על כיוונה של הפצצה המעופפת, ולפי סימנים אלה היו מכוונים את הפצצה ע''י גלי ראדיו ל''מטרה'' שאותה התכוונו להפציץ

תחנת טלביזיה של מר אברמוביץ פועלת לפי שעה באולם הגדול של המעבדה שלו והמראות שאפשר לראות מוגבלים לפי שעה בשטח. לבקשתי הוצא המשדר אל הגזוזטרא הפונה אל הרחוב נחלת-בנימין ועל הזכוכית, שצורתה היא כצורת פנס של מכונית משא גדולה, נראו בבירור רב אנשים וכלי-רכב שעברו אותה שעה ברחוב זה במרחק של כמה מאות מטרים מהאולם.

- זוהי טלביזיה- הסביר לי מר אברמוביץ - ואין זה קשה כלל לקלוט מראות גם במרחקים גדולים יותר. אין זה אלא שאלה של שיכלולים נוספים.

באולם זה ראיתי מקלט-טלביזיה משוכלל, הנתון בתיבת-ניילון מהודרת, והוא ''מוצג'' שהיה בתערוכה הבינלאומית בניו-יורק, בארצות הברית - סיפר לי מר אברמוביץ - מייצרים כעת כחמשת אלפים מקלטי טלביזיה בשבוע ופועלות שם 18 תחנות, המשדרות ''תכניות'' למאה אלף בעלי-מקלטים.

דעתו של מר אברמוביץ היא, שגם בארץ-ישראל מוטל עלינו לפתח תחנת-שידור לטלביזיה, והוא עושה את הצעדים הראשונים בכיוון זה.

Hagalgal, Volume 5, Issue No. 33, Page 3
March 11, 1948

תמונות:

מימין: מקלט טלביזיה בתערוכה שנערכה בבריטניה. משמאל: באולם הביקורת של תחנתהטלביזיה שליד הבי. בי. סי. המהנדסים כוחנים את בהירות התמונות

המהנדס מנחם אברמוביץ

אחת משתי האנטנות לטלביזיה של מערכת שירות השידור ''קולומביה'' בניו-יורק


| Article 1 | Article 2 | Article 3 |Article 4 | Article 5 |Article 6 |