הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

הדי השבוע

סקירת דעת-הקהל בעולם בפי שבוטאה בעתונות וברדיו מאת דניאל שר

הדי השבוע - סידרת-קבע תהיה מעתה גם ב''הגלגל'' וגם בשעה העברית של הרדיו. דברי הסברה על סידרה זו בעמוד 20

אם אמנם ישנם פעלים המתקיימים לאורך-ימים והמקיימים את שם פועלם, הרי פועל חייו של רוזוולט הוא מן הגדולים שבהם. במלים שונות ובלשונות שונות נאמרים ונכתבים כיום דברים אלה בכל רחבי העולם החפשי. ''יבוא יום - ולא בהווה הוא - שבו יבין העולם עד-מה חייב הוא תודה על אחווה ועל שותפות-המעשים שבין רוזוולט לצ'רצ'יל. חברים לנשק היו. והיום נשאר וינסטון צ'רצ'יל לבדו לשאת ברמה את הדגל המשותף'' כך שלח דברו על גלי הראדיו הבריטי הפרשן ויקהם סטיד, ודבריו מצאו להם הד גם מעבר מזה של התעלה. בפאריס כותב העתון LE PARISIEN LIBERE : הדורות הבאים ישמרו לעולם את זכרו של פרנקלין רוזוולט - האדם שבמידה רבה יהיו חייבים לו תודה על היותם בני-חורין''. וגם הרחק מחוץ לגבולות-צרפת חזרו ונישנו מעל דפי העתונים ומעל גלי-הראדיו דבריו הקולעים של הגינראל דה-גול (שבהם נתגלם אולי משהו מאותה סגולה צרפתית יקרה של ניסוח-דברים מדויק וחריף, לפי הגיון השכל ולפי הגיון הלב כאחד): הנשיא רוזוולט השאיר לעולם דוגמת-נצח ודבר-חיים. דברו נשמע''. ולכך בוודאי נתכוון, במלים אחרות, גם הנשיא החדש, הרי טרומן, בדבריו: ''עזוז-רוחם של אנשים גדולים הולך ומתמיד לאחר מותם והופך לנחלת בני-אומתם ולנחלת אומות-העולם''.

ומהו ''דבר-החיים'', שהשאיר אחריו רוזוולט לאורך ימים? - ... ...

(המשך בעמוד 3)

2

  Photo: page 2

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא