הגלגל: דו שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

פלוגות-הסעד של הישוב יצאו ליוון

הישוב העברי בא''י חבר במפעל-העזרה לעמי אירופה הנחרבה
גרשון סויט

בטכס החגיגי באולם קרן-היסוד בירושלים, בשעת מסירת הדגלים לפלוגת-הסעד לפני יציאתם ליון, פנה מר ליאו הרמן, נציג הסוכנות היהודית והועד הלאומי שעל-יד ''אונרא'', ליוצאים בדברים אלה: ''הוטל עלי התפקיד למסור לכם את דגלנו החדש. דגל הוא סמל הכבוד והאחריות . אבל סמלים מסוכנים הם, אם הם מתרוקנים מתכנם. בידכם הדבר לתת לדגל זה את ערכו בחיי היהודים, ואולי גם, באמצעות זו של ''אונרא'', בדברי-ימי מפעל-העזר הבינלאומי של העולם. בפעם הראשונה יופיע העם היהודי במפעל עזר זה לא רק כמקבל, אלא גם כנותן משלו. נהיה-נא, איפוא, חברים-פעילים לעדת-עוזרים זו. וילוה אתכם דגלנו בדרככם בכבוד!''

כשלושים איש ואשה, שכעבור יום-יומיים יצאו לחזית זו, חזית-העזרה לעמי אירופה הנחרבת. שתי פלוגות. שתי ''יחידות נעות להייינה ולעזרה ראשונה''. כל פלוגה ופלוגה כוללתת: רופא אחד, שני סאניטרים, מכונאי, שתי אחיות, לבורנט ו 6-7 נהגים, נהג אחד קיבל עליו תפקיד הטבח, נהג שני - תפקיד של פקידות, נהג שלישי ישמש תורגמן, ושני נהגים ישמשו בתפקיד של חיטוי. נוסף לאלה נצטרפו לכל פלוגה פקידים לעבודות משרדיות שונות והעיקר - תורגמנים....

3

  Photo: page 3

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא