הגלגל: שבועון: לבעיות העולם ולקול-ירושלים

יוצא לאור על-ידי לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים, מטעם מיניסטריון המודיעין הבריטי

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא

(המשך מעמוד 5)

להודיע שלתפקיד זה נבחר בימים אלה מר שמחה גינזבורג מבין ששים וששה מועמדים, שהציעו את שרותם בהתאם להודעתנו. מר. גינזברג ישמש גם בתפקיד פקיד-המודיעין, שיקשר בין שירות השדור לבין העתונות והציבור. מר גינזברג הוא מוסמך האוניברסיטה העברית, הוא שרת כסרג'נט-מייג'ר בחטיבה היהודית הלוחמת.

ולבסוף רצוני להזכיר את הקורס לכותבי תוכניות בשביל הראדיו, המתנהל באולפנינו. קורס זה, שכבר נמשך שבועיים, ימשך עד סוף החודש אוקטובר. מבין 50 מועמדים שביקשו להשתתף בו, נתקבלו לראשונה עשרים ושלושה; ואחרי השבוע הראשון נמצאו 13 שהם ראויים לאמון נוסף. מרכזת הקורס היא הגברת לאה פורת ומרצים בו אנשי הראדיו על נושאים שונים של אמנות השידור. משתתפי הקורס מתאמנים בכתיבת תוכניות ותסכיתים. אנו מקווים , כי בעזרת הקורס הזה נצליח להרחיב את חוג האנשים, שיעמדו לרשותנו בכתיבת תוכניות- השידור. (שודר ב-21 באוקטובר 1946 )
סוף

6

  Photo: p6

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא