הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


14

ולא זה בלבד: אגב הסברת חדשות-המלחמה על רקע-הגיאוגרפיה מנסים אנו להסביר תופעות גיאוגרפיות מסוימות ולהצביע על הקשרים ביניהן, עד שבהיסח-הדעת הופכים דברינו לפרק, אף כי בלתי שיטתי, בגיאוגרפיה כללית. אך גם את א''י אין אני מזניחים. תקבלו בודאי ברצון את שיטתנו להשוות תופעות גיאוגרפיות כלליות למציאות הארצישראלית. עי''ז מתרחבת ידיעתינו את ארצות-חוץ ומתעמקת הכרתנו את ארץ-מולדתנו.

אנו מקוים, כי דברינו יזכירוכם תמיד, שהגיאוגרפיה היא מדע המיוסד בעיקר על ההסתכלות; אל תשכחו אפוא את הצלום, את התמונה, ועל הכל - עקבו אחרי דברינו כשמפה בידיכם.

*

ואתם, תלמידי-הכתות ז'-ט', התבוננו כבר כעת יפה יפה אל נושאי-הסדרות של הימים ב', ה' וכן אלההסברים אשר בפי עורכיהן! שקלו בדעתכם, דונו על הענין עם מחנכיכם והחליטו מיד, מהי סדרת-השדורים ביום ב' או ביום ה' בשעות- הצהרים שבדעתכם להאזין לה. בדרך הנהוגה במוסדכם העבירו את חוות-דעתכם אל מנהל-ביה''ס והמתינו, עד שיודיעכם על סדרי-ההזנה שנקבעו.


עתה אליכם, הנוער בשנות הלמוד י'-י''ב (ששית עד שמינית תיכונה) ואל כל אלו מבין תלמידי-הכתות הנמוכות יותר המתענינים במיוחד באחד הנושאים המשודרים אחר הצהריים:

כדי שתוכלו גם אתם להחליט מיד על הסדרות והשדורים הנראים לכם ביותר, נמסר כאן את הנושאים שישודרו במשך השנה תש''ד ונוסיף על כך גם את הסבריהם של עורכי-הסדרות. אך שימו קודם לב להבדל יסודי בין סדור-השדורים בשעות-הצהרים בימים ב', ה' , לבין הסידור ביום ד' אחה''צ. בימים ב' ה' נינות הסדרות ברציפות וכל רבע שנה מוקדשת לנושא אחד, כגון ''עמים ותקופות מדברים'', או ''הספרות ראי-החיים'', או ''פרקים בטבע הדומם''. גם אחה''צ מרוכזים השדורים סדרות סדרות; אולם אין הם ניתנים ברציפות מלאה, לאמר השדורים אינם מרוכזים דוקא במשך רבע שנה אחד.

והנה לוח-הסדרות שתשודרנה ביום ד' בשעות 5:30 עד 5:55 אחה''צ :-

  Photo: p14

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |