הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


20

מספר
סדורי
תאריך
השדור
פרטי-הנושא מגיש
3 21.10 בחזרה אל הרומאים ואל היוונים
הערים התפתחו ורבו המשכילים גם מחוץלחוגי-הכנסיה. בקשו משכילים חדשים אלו מקור-השראה בספרות, באמנות ובמדע של העולם הרומאי והיווני העתיק. גברה גם התענינותם בתרבות-ישראל עתיקת-הימים. הפילוסוף פיקו די לה מירנדולה לומד את התורה שבכתב ושבע''פ בעזרת חכמים עבריים. מאטליה יוצאת תורת-התחיה (הרינסנס) ודבריה חודרים אל מערב-אירופה.
ד''ר ז. שמטרלינג
4 28.10 מן הכתב אל הדפוס
ארוכה ומפותלת הדרך מכתב-התמונות ועד הדפוס המשוכלל בימינו. על דרך זו ידובר בשדורנו, במיוחד על תחנה אחת בה - על המצאת-הדפוס ועל ערכו לשגשוג-המדע ולהתפשטות-ההשכלה בין שדרות-העם.
ד''ר י. ש. מנצ'ל
5 4.11 הרעיון מפליג למרחקים - תומס מורוס
בראשית המאה הט''ז. אירופה המערבית מסוערת בעקבות-האמונות והדעות החדשות שעוררה התחיה. נתגלו ארצות חדשות ונתרחב האופק הגיאוגרפי וגם אופק-מחשבתו של המשכיל המערב-אירופי. ההתפתחות המזורזת של גדול-הצאן ותעשית-הצמר באנגליה גרמה נשול-האכרים הזעירים מאדמתם, דלדלה רבים מהם והפכה אותם לקבצנים מחוסרי-כל. על רקע זה מופיע תומס מורוס החולם בספרו ''אוטופיה'' חלום של מדינה שתפנית הבנויה על חובת-עבודה לכל והמבטיחה לאזרחיה חיי-אושר, חרות ושויון
ד''רמ. הנדל
6 11.11 מבשר עולם חדש - י'ן י'ק רוסו
למהפכה הצרפתית הגדולה קדמו תמורות עצומות בהשקפות של משכילי-הדור, והן שהכינו את הרוחות לשאוף לחדושים, לשנויים לטובה, ההשיגים הרבים בשדה מדעי-הטבע וכן במדעי-החברה הביאו בעקבותיהם דעות חדשות על החיים, על החינוך, על הספרות ועל עמדת היחיד בחיי-הצבור והמדינה. אחד-האישים החשובים ביותר במאה הי''ח, בעל השפעה רבה לדורו ולדורות ועם זה אישיות מקורית מיוחדת במינה - י'ן י''ק רוסו - ישמש נושא השדור.,
ר. אורמיאן
7 13.11 הענק הרוסי קורע לו אשנב לאירופה
פטר הגדול, צאר-הרוסים בראשית המאה הי''ח, שאף להפוך את בני-עמו האסיאטים למחצה לעם אירופי. המלחמות הרבות אשר נהל, כדי ''לקרוע אשנב לאירופה'' ולהגיע לים הבלטי והשחור, המומחים והמורים הזרים שהכניס לארצו, הסדר החדש, בחצרו, בצבא, בפקידות וכו' הם אותות אחדים למהלך החדש, והם שהיו למורת-רוחם של רבים מבני-רוסיה, גם של בנו בכורו.
ד''ר י. ד. במברגר
  Photo: p20

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |