הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


25

תאריך
השדור
פרטי-הנושא מגיש מהסדרה המשך-
הסדרה
ביום
10.11
יום א' 7.11
אבלי-ציון
הגיעו ימי משבר לשלטון הערבים ותקות עמנו לגאולה נאחזה בשאיפה להחזיר את העטרה לארץ ולישובה ולעשותה ראש ומרכז לכל הגולה; כת דלה של ''אבלי ציון'' בקשה לקרב את הקץ ועוררה לדבקות בארץ ובשממותיה.
חומר קריאה:
1. י. מאנן: התנועות המשיחיות בימי מסעי הצלב הראשונים, התקופה תרפ''ה, כרך 23, ע' 243 ואילך
(מתאים לכתות התיכוניות ז-ח)
2. ב. דינבורג: ישראל בגולה, כרך א, פרקים י-יג
(מתאים לכתות התיכוניות ו-ח)

א. פרנס פרקים
בתולדות
הארץ
והישוב
17.11
17.11 יום א' 14.11 אתחלתא הגאולה בגליל לפני 400 שנה
הגליל היה אחרון לחורבן; אף הוא היה הראשון לגאולה. במאה הט''ז התחוללה בישראל מעין תנועת שיבת-ציון בזעיר אנפין. העולים, ובראשם יושבי צפת ''העיר הקדושה החשובה והמהוללה'', יצרו בגליל חיים יהודיים חדשים. בד בבד עם חיי המעשה התפתח גם תלמוד התורה, ביחוד בצפת, שהיתה אז ''אם המדינות ומקור החכמה ומשם תצא תורה לכל העולם''. היתה זאת תקופה של בונים ויוצרים שבלבם היו חזיונות גדולים של גאולה.
חומר קריאה:
1. ש. קליין: תולדות הישוב היהודי בא''י, פרק ט
2. קובץ החברה העברית לחקירת א''י תרצ''ה, עמ' 338-323, מאמרו של סלושץ
3. י. כנעני: החיים הכלכליים בצפת במאה הט''ז והי''ז, ציון ספר ו
4. י. ברסלבסקי: לפרשת טבריה, ציון ה, ביחוד עע72-70
5. י. ברסלבסקי: למפעלו של דון יוסף נשיא, ספר הזכרון לכבוד לונץ
6. א. ריבלין: פרק בתולדות א''י, בקבץ מדעי היהדות בהוצ' האוניברסיטה
7.טויבר: לדברי ימי הדפוס בא''י, ספר הזכרון לכבוד לונץ

י. הרשקוביץ פרקים
בתולדות
הארץ
והישוב
8.12
24.11 מחזור-האנרגיה בטבע החי
בשדור זה ידובר על ערכה של האנרגיה, על חלופי האנרגיה
ד''ר א. קוניס מדעי
הטבע
1.12


  Photo: p25

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |