הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


29

הפעם אין אנו מזכירים את כל אותם הספרים, שהיינו רוצים להציע לפניכם. לא קבלנו את כל החומר שאמרנו להשיג, ואנו פונים בדרך זו אל המחברים ואל המו''לים שעיקר כונתם - הקוראים הצעירים מבני 12-13 ומעלה ומבקשים: כשתוציאו ספר בעל ערך המיועד לנוער בגיל זה, המציאוהו נא לנו (שרות השדור, מדור ''הסכת והשכל'', עבור העלון, ירושלים, רחוב מליסנדה), למען נוכל לקרא בו ולהמליץ עליו לפני מאזינינו-קוראינו.
כיום ''נעשה הכרה'' עם ספרים אחדים.

*

לא נשכחך הגולה! חוברת מוקדשת לקהלות-ישראל בגולה, מס' א'.
הופיעה בתש''ד בהוצ' הקה''ק

האמנם שכחנוה? ואולי ראינו בה רק את בינימין השלישי ואת סנדריל שלישו או אתטפוסי ילדיו של שלום עליכם? את המגוחך ואת המעורר רחמים שבהם? והיתכן להמשיך ולחשב ככה אף אחרי מרד וורשה? מרד המעטים, החלשים, הרעבים, שחזרו על קריאת הענק הזה - ''תמות נפשי עם פלשתים''?! וכלום היה מוצדק שרבים בינינו חשבו כך גם לפני מרד וורשה?

''עלינו לגלות את כח החיים של הגולה ואת מאמציה הנואשים במלחמה על קיומה ועל כבודה. נציל את ילדינו מההרגשה הרת הסכנות, שהגולה היא רק נושא לרחמים. ידעו ויכירו שהמקורים הגדולים לכחןת היצירה של האומה, לעת עתה, עדיין בגולה הם ועלינו לשמר על כח החיים של האומה כולה, על אחדות העם שבתפוצות ובמולדת'' - מדברי פתיחה לחוברת המוקדשת לוורשה, קרקא, וילנה, לובלין, ברודי, פרגה, סלוניקי ואודיסה. אנשי-מדע, סופרים ועתונאים חברו יחד וקוננו קינה זו על הגולה שנחרבה.

נוער עברי, הלומד בכיתה ח' וכן בכיתות המשך ובכיתות תיכוניות, קראו במגילת יחסין זו של קהלות ישראל בגולה שנהרסו!

ר' בנימין: דוד וולפסון, בסדרה ''לנוער'' חוברת פד, הופיעה בתש''ג

יש ושנים מסוימות בהתפתחות- הציונות חסרות משהו מהפכני חדש, ואין בהן משום פעולה ''גדולה'' המלהיבה, המעוררת והמעודדת. אלו הן שנים של ''קטנות'' כביכול, אשר הכשירו את הקרקע לשלב של ''גדולות'' שבאו בעקבותיהן. אחרי מות-הרצל התחילה ההסדרות הציונית העולמית גם בפעולות של התישבות ממש בארץ, מה שלא עשתה עד אז. ההנהלה הציונית הוטלה אז על יהודי ספק רוסי ספק גרמני - דוד וולפסון. ''הוא איננו בין המדברים, בין המתבלטים . . . אבל הוא ששקד על הצלחת-הקונגרס'' הראשון, כפי שמעיד עליו מחבר הקונגרס. הוא ידע לקבל על עצמו את עול-ההנהלה; הוא גם מצא את הכוח לותר עליה, כשהבין

  Photo: p29

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |