הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |


30

שהגיעה השעה לכך. הוא הסוחר ידע, כי ''בלי הפועל היהודי יעמוד כל הבנין שלנו כמו על חול''. אכן טוב יעשו תלמידי הכיתות ט' ומעלה, אם יקראו בחוברת הנדונה כעת של ר' בנימין. האיש דוד וולפסון יעמוד לפני עיני רוחם על הרקע של תקופתו - תקופה של בקוש דרכים בציונות, תקופת וכוח חריף בין מצדדי הקו המדיני והמעשי.

*

היודעים אתם, איך מדברת התרנגולות? וכיצד אומר אינדיאני: נדדתי בחרף בקור הגדול? ומהי לשון-אכד הקדומה? יום יום יושבים אתם על ספסלים; העלה פעם על דעתכם, כי שמו של רהיט שכיח זה וכן שמו של הקלמר המשמשש אתכם בביה''ס ובבית שאולים שניהם מהלשון הלטינית? ולשם מה נוצרה לשון אספרנטו? תשובות על שאלות אלו וכיוצא באלו תמצאו בחוברת המענינת - איך נוצרו לשונות האדם , והיא החוברת הי''א במחזור ''עולם ומלואו, מדע לילדים'' בעריכת א. אבן-שושן. תכנה מתאים במיוחד לכיתות ז'-ט' וכן ג' - ה' של ביה''ס התיכון.

וראויה היא סדרה זו של ''מדע לילדים'', כי ניחד עליה את הדבור, ביחוד שאין היא מצטמצמת בקבוצת-תופעות אחת. מענינים אותך הטלפון והטלגרף, האוירון והצוללת, הנפט, הפחם והשמוש בהם - עיין נא בחמש החוברות הראשונות של מחזור ספרים זה. ואלי מרגיש אתה עצמך יותר קרוב אל עניני הסטרטוספירה (מזה?), אל הירח ואל צבא השמים? רצונך לטוס במרומים ולשדר אלינו ידיעה באמצעות הרדיו? קרא בבקשה בחמש החוברות המסומנות באתיות ו' עד י', ותחדר לעולם תעלומות אלו. חוברת חוברת וענינה וכלן מתאימות לכיתות ז' וח', אף אינן ''ילדותיות'' מדי לכיתה ט'.

מסתמא לא ראית מימיך מכתב כתוב ב''כתב קשרים'' או ב''כתב מקלות''? אולם שמעת על חרטומי מצרים! ולהם כתב מיוחד משלהם. ולעברית כתבים - אחים: כתב-סיני, כתב-אוגרית, ועוד. יעץ ניעץ לכל אחד מכם, גם אם הוא באחת מכתות המשך או מכתות ביה''ס התיכון ''הגבוהות'' ביותר - קראו בשתי החוברות מהמחזור הנדון כעת, שהופיעו זה עתה, המוקדשות לשאלה - איך למד אדם לכתב.

*

מזה- להקטיר מחבר קצת חלב כחום היום? וכיצד שפים פרס מן העקב? איזה מין ענש זהו - לכתב נטית עשרה פועלים צרפתיים, כשחבר גדול ממך בשנתיים- שלש מטיל אותו עליך? מי הם ''זקני-הכתה'' ו''זקני ביה''ס''? ומתי קוראים בפה מלא: אישר או אלפא, או גלוג לסבתא? יתכן כי רבים מכם כבר הסירו את לוט-התעמולה מכל הענינים האלו. אך מי שלא עשה זאת, יטרח ויקרא בספר

  Photo: p30

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |