הסכת והשכל: עלון לתלמידים

שנה א', חוברת א' תשרי-כסלו, תש''ד / אוקטובר-דצמבר - 1943
| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |
בשטח ''הסכת והשכל'' ולהודיעכם מראש על שאיפותינו לעתיד לבוא. ואין הכונה לשאיפות סתמיות - בחינת רעיונות רחוקים מהמציאות. אשר ספק יתאמתו ספק לא יתאמתו. מגמת-פנינו למסור לכם כיום את היסודות לכל תכניותינו במשך תש''ד. תדעו את העתיד לבוא ותוכלו להחליט - יחד עם מוריכם - על סדרת-התכניות, שנתקבלה ביותר על דעת-הכתה ושבדעתכם להאזין לה.

ואודה: חג היום לנו - לאנשי ''הסכת והשכל''. אנו רואים ב''עלון'' שלנו - שלכם אות-התקדמות נוספת של מדורנו. ובמסרנו לידיכם עלון זה, שמחים אנו, כי הצליח בידינו לממש את משאלתנו מאז ולהתקשר אתכם גם בדרך זו. ושמחת-משנה תעורר בנו ההרגשה, כי לא על חג של קבוצה קטנה הכרזנו היום, כשאנו מגישים לכם חוברת זו וכי נמצאו גם שותפים נכבדים להרגשתנו, והם ''אבות'' המדור - ''אבותיו'' ברוח ובחומר.

מר ר. ד. סמית, מנהל התכניות האנגליות-העבריות בשרות-השידור בארץ, מתיחס בחיוב רב אל המדור שלנו מאז התמנותו למשרתו זו, והוא גם שאיפשר לנו להוציא ''עלון'' זה. וכשנודע לו, כיהגליון הראשון עומד להופיע, שלח לנו מכתב זה -

השדורים לבתי הספר, תופשים מקום נכבד בשיטת השדור של אומות העולם, ויפה שאף בארץ ישראל נעשים צעדים להפוך שדורים אלו לחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים והחינוך.

הנסיון מראה, שהשידור הנהו תוספת המחיה את תכנית הלימודים ויותר מזה. וכך הוא מביא למאזין בכתה נסיונות וידיעות שהם מחוץ למסגרת עבודת היום של התלמיד. כן מצאו באנגליה כי לשידורים על טיולים ומסעות נודעת השפעה מרובה על קהל המאזינים.

החלטנו לארגן את תכניותינו לבתה''ס בסדרות שתמשכנה 3 חדשים כל אחת. יודעים אנו, כי שידורינו עודם טעונים הרחבה ושפור; עז רצוננו לטפל בתקונים וברצון נענה לכל הצעה, ובמיוחד להתלהבותו הרבה של הד''ר מ. סולוביטשיק, מנהל מחלקת החינוך של הועד הלאומי. בלי כל ספק נשים לב גם לתגובתכם על השידורים, שתעבירו אלינו באמצעות מחנכיכם. ומהמאמצים האלו תצמח בודאי ברכה רבה לשידורים לבתי ספר.

עלו והצליחו!

היתכן חג ''הסכת והשכל'' בלי השתתפות מחלקת-החינוך של הועד הלאומי המלוה אותנו בחבה והמאצילה עלינו מרוחה זה שנתים ומעלה? הד''ר מנחם סולוביטשיק, מנהלה של מחלקת-החינוך, רואה בשידורינו חלק מהפעולה החינוכית של הצבור העברי המאורגן בארץ; אהדתו והערכתו מובעים בדברי-ברכתו, שנמסרו לנו בכתב. ואלו דבריו:


5

  Photo: p5

| התוכן | עמוד הקודם | עמוד הבא |