PALESTINE BROADCASTING SERVICE
TRANSCRIPTS FOR HEBREW SERVICE: 1944-1948

as appears in the magazine Hagalgal

1092
כותרת: פרשת חיים אחת / יצחק זיו-אב
תאריך משודר: שודר ביום א' 15 באוקטובר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 8
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 25.10.1944


1093
כותרת: וונדל וילקי / יוסף נדבה
תאריך משודר: שודר ביום ה', 12 באוקטובר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 8
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 25.10.1944


1109
כותרת: הקומפוזיטור גבריאל גראד / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר: שודר ביום א' 20 בדצמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 15
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 28.12.1944


1141
כותרת: מעולם המוסיקה: אלכסנדר ופריק / עליזה יעקב לוינזון
תאריך משודר: שודר ב 29.4.1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 32
עמוד: 20
תאריך של הגלגל: 3.5.1945


1164
כותרת: אנגלית ע''י הרדיו
תאריך משודר: שיעור ראשון, ביום החמישי, 28 בדצמבר, 1944, בשעה 9 בערב
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 14
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 21.12.1944


1165
כותרת: אנגלית ע''י הרדיו
תאריך משודר: שיעור שני, ב-4 בינואר 1945 משעה 9 עד 9.15
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 15
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 28.12.1944


1166
כותרת: אנגלית ע''י הרדיו
תאריך משודר: שיעור רביעי, שודר ביום ה' ב-18 ינואר, 1945, בשעה 9 בערב.
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 17
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 11.1.1945


1168
כותרת: אנגלית ע''י הרדיו
תאריך משודר: שיעור שישי, שודר ביום ה', 1 בפרואר, 1945, בשעה 9 בערב
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 19
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 25.1.1945


1169
כותרת: אנגלית ע''י הרדיו
תאריך משודר: שיעור השביעי, שודר ביום ה', ב-8 בפברואר, 1945, בשעה 9 בערב
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 20
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 1.2.1945


1170
כותרת: אנגלית ע''י הרדיו
תאריך משודר: שיעור שלושה-עשר, ביום ה' 22 במארס, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 26
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 15.3.1945


1171
כותרת: אנגלית ע''י הרדיו
תאריך משודר: שיעור 17, ששודר ביום ה' 19 באפריל, 1945, בשעה 9.15 בערב
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 29
עמוד: 21
תאריך של הגלגל: 12.4.1945


1316
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: 2 ביוני, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 37
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 7.6.1945


1317
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: מוצאי שבת 16 ביוני 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 38
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 21.6.1945


1318
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: מוצאי שבת 23 ביוני 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 39
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 28.6.1945


1319
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת, 30 ביוני 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 40
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 5.7.1945


1320
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודרה באנגלית: בליל שבת, 6 ביולי 1945 בשעה 9:00 בערב;
התרגום העברי שודר במוצאי שבת, 7 ביולי 1945 בשעה 8:00
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 41
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 12.7.1945


1321
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת 14 ביולי 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 42
עמוד: 14-15
תאריך של הגלגל: 18.7.1945


1342
כותרת: על גידול הצאן / אגודת הנוקדים
תאריך משודר: שודרה ביום ב', 30 באוקטובר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 9
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 8.11.1944


1373
כותרת: שיעורי הדרכה בירושלים
תאריך משודר: שודר ביום ב', 14 במאי, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 35
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 24.5.1945


1378
כותרת: במחנה הבריגאדה העברית / יוסף ברץ
תאריך משודר: שודר ביום ב', 20 בנובמבר 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 10
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 22.11.1944


1379
כותרת: חיל, עם לוחם
תאריך משודר: שודר ביום ד', 15 בנובמבר 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 10
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 22.11.1944


1420
כותרת: שבעים וחמש שנה לבית הספר החקלאי מקוה ישראל
תאריך משודר: שודר ביום ד' 11 באפריל, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 29
עמוד: 20
תאריך של הגלגל: 12.4.1945


1468
כותרת: פני העולם לאחר המלחמה / פרופ' ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר ביום ב', 11 ביוני, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 38
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 21.6.1945


1509
כותרת: קנטטה לשבת / מ. סטרומינסקי
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת, 28 באפריל, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 31
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 26.4.1945


1547
כותרת: שכנינו בארץ ובגבולותיה: דברי פתיחה - סידרה של 13 שיחות: הנודדים והנודדים למחצה בנגב / אליהו אפשטין
תאריך משודר: הרצאה הראשון: שודרה ביום ב', 1 בינואר, 1945
הרצאה שניה ביום ד' 3 בינואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 16
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 4.1.1945


1548
כותרת: שכנינו בארץ ובגבולותיה: המשך הנודדים והנודדים למחצה בנגב / אליהו אפשטין
תאריך משודר: הרצאה שלישית שודרה ביום ב' 8 בינואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 17
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 11.1.1945


1549
כותרת: שכנינו בארץ ובגבולותיה: הדרוזים בארץ-ישראל / אליהו אפשטין
תאריך משודר: הרצאה רביעית שודרה ביום ד' 10 בינואר,1945
הרצאה חמישית שודרה ביום ב' 15 בינואר,1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 18
עמוד: 14-15
תאריך של הגלגל: 18.1.1945


1550
כותרת: שכנינו בארץ ובגבולותיה: המשך הדרוזים בארץ-ישראל והמארונים / אליהו אפשטין
תאריך משודר: הרצאה ששית: שודרה ביום ד',17 בינואר, 1945
הרצאה שביעית ביום ב' 22 בינואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 19
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 25.1.1945


1551
כותרת: שכנינו בארץ ובגבולותיה : המשך המארונים / אליהו אפשטין
תאריך משודר: הרצאה שמינית: שודרה ביום ג',24 בינואר, 1945
הרצאה תשיעית ביום ב' 29 בינואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 20
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 1.2.1945


1552
כותרת: שכנינו בארץ ובגבולותיה: המתואלים / אליהו אפשטין
תאריך משודר: הרצאה עשירית: שודרה ביום ד',31 בינואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 21
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 8.2.1945


1553
כותרת: שכנינו בארץ ובגבולותיה: היונים-אורתודוכסים / אליהו אפשטין
תאריך משודר: הרצאה אחת-עשרה: שודרה ביום ב',4 בפברואר, 1945
הרצאה השתים-עשרה : ביום ד' 7 בפברואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 22
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 15.2.1945


1554
כותרת: שכנינו בארץ ובגבולותיה המשך : היונים-אורתודוכסים (סוף) / אליהו אפשטין
תאריך משודר: הרצאה השלש-עשרה: שודרה ביום ה',8 בפברואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 23
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 22.2.1945


1555
כותרת: עתון חי מוקדש למאקי
תאריך משודר: שודר ביום ד' 20 בדצמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 14
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 21.12.1944


1647
כותרת: על ספר האידיליות של דוד שמעונוביץ / פרופ' קלוזנר
תאריך משודר: שודר בחלקו מאולם ההסתדרות, ביום ה' 7 בדצמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 12
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 7.12.1944


1659
כותרת: הכנר הצעיר לשלמה קליין / שלמה קליין
תאריך משודר: שודר ב-18 בפברואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 23
עמוד: 16-17
תאריך של הגלגל: 22.2.1945


1662
כותרת: מהווי החיילים: שיר ומזמור לחייל / ישעיהו שפירא
תאריך משודר: שודר ביום ד' 28 בפברואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 24
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 1.3.1945


1713
כותרת: הדי השבוע / דניאל שר
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת אפריל 21, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 30
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 19.4.1945


1729
כותרת: זאת היא הארץ
תאריך משודר: שודר ב-4 בפברואר, . 1945 מ-8:30 עד 9:15
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 20
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 1.2.1945


1739
כותרת: פרקים מן ההווי היהודי המשפטי בארץ / מדברי השופט ד''ר שניאור. ז. חשין
תאריך משודר: שודר ביום ב' 16 באוקטובר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 2
עמוד: 22-23
תאריך של הגלגל: 3.8.1944


1741
כותרת: פרקים מן ההווי היהודי המשפטי בארץ / מדברי השופט ד''ר שניאור. ז. חשין
תאריך משודר: שודר ביום ב' 20 בנובמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 11
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 30.11.1944


1742
כותרת: פרקים מן ההווי היהודי המשפטי בארץ / מדברי השופט ד''ר שניאור. ז. חשין
תאריך משודר: שודר ביום ב' 4 בדצמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 12
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 7.12.1944


1743
כותרת: פרקים מן ההווי היהודי המשפטי בארץ: שיחה ו/ מדברי השופט ד''ר שניאור. ז. חשין
תאריך משודר: שיעור שני, שודר ביום ב' 18 בדצמבר 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 15
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 28.12.1944


1749
כותרת: במעגלי תזונה/ אשר הירשברג
תאריך משודר: שודר ביום ג' 3 ביולי, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 41
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 12.7.1945


1750
כותרת: עציצים ופרחים
תאריך משודר: שודר 12 ביולי 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 42
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 18.7.1945


1752
כותרת: במעגלי תזונה / אשר הירשברג
תאריך משודר: 29 ביוני, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 40
עמוד: 19
תאריך של הגלגל: 5.7.1945


1884
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: ששודרה בליל שבת , 6 ביולי 1945 בשעה 9.15 בערב. התרגום העברי שודר במוצאי שבת, 7 ביולי 1945, בשעה 8..
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 41
עמוד: 13-16
תאריך של הגלגל: 12.7.1945


1937
כותרת: הייתי בלונדון / ע. בן-עמי
תאריך משודר: שודר ביום ב', 19 בפברואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 25
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 8.3.1945


2110
כותרת: נדחי ישראל / לייב יפה
תאריך משודר: ביום ד, ביולי 4, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 40
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 5.7.1945


2145
כותרת: פייר לאוואל / יוסף נדבה
תאריך משודר: ביום 16 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 13
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 25.10.1945


2149
כותרת: אדוארד בנש / יוסף נדבה
תאריך משודר: שודר ב-30 באוקטובר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 8.11.1945


2150
כותרת: מאיר שמעון גשורי / אפרים גולדשטין
תאריך משודר: שודר ביום 4 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 15.11.1945


2151
כותרת: גנרל סיר אלאן קנינגהאם / יוסף נדבה
תאריך משודר: שודר ב-13 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 15.11.1945


2153
כותרת: ספר השבוע: חיים וויצמן / חיים תורן וד''ר א. קצ'לסקי
תאריך משודר: שודר בשבת , 17 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 22.11.1945


2163
כותרת: השופט ריבקינד יועצו של הגנרל אייזנהויר/ ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר 15 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 21
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 20.12.1945


2213
כותרת: משוט בעולמנו: שני בארונים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 14 ביוניי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 47
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 27.6.1946


2295
כותרת: משול בעולמנו: בריטניה: עם חידוש ימי אוסוואלד מוסליי / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום ו' 28 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 23
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 3.1.1946


2313
כותרת: משוט בעולמנו: לאחר הבחירות בברית המועצות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר 15 במרס, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 34
עמוד: 2-3
תאריך של הגלגל: 21.3.1946


2315
כותרת: ספר השבוע: על ''ימים ידברו'' ליצחק שנברג/ דב קמחי
תאריך משודר: שודר שבת, 10 בנובמבר, 1945 ה' בכסלו תש''ו
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 12-13
תאריך של הגלגל: 15.11.1945


2369
כותרת: סיכומים וסיכויים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ב כ''ז באלול יום רביעי, 5 בספטמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 7
עמוד: 6
תאריך של הגלגל: 6.9.1945


2389
כותרת: המתיחות במחנות /ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 20 במאי , 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 43
עמוד: 17, 20
תאריך של הגלגל: 30.5.1946


2398
כותרת: לבעיות החייל המשוחרר / יוסף גוריון
תאריך משודר: ביום ד' , 17 באוקטובר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 1.11.1945


2522
כותרת: סיום מלחמת העולם השניה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 16.8.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 5
עמוד: 6-7
תאריך של הגלגל: 23.8.1945


2543
כותרת: הקברניט בסמוך לאלוה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 1 במרס 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 32
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 7.3.1946


2556
כותרת: ספר השבוע: כעיר נצורה לאשר ברש/ שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר שבת, 15 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 21
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 20.12.1945


2571
כותרת: ספר השבוע: שלושה ספרים של חיילים / ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר שבת, 24 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 18
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 29.11.1945


2574
כותרת: ספר השבוע: אבן תזעק למאיר סיקו / חיים תורו
תאריך משודר: שודר שבת,1 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 19
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 6.12.1945


2575
כותרת: ספר השבוע: קציר, מבחר ממיטב ספרי החודש / דב קמחי
תאריך משודר: שודר שבת, 8 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 20
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 13.12.1945


2577
כותרת: ספר השבוע: תמול שלשום לש''י עגנון / דב קמחי
תאריך משודר: שודר, שבת, 12 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 26
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 24.1.1946


2578
כותרת: ספר השבוע: אילן בכות לש. שלום / שיחה מאת חיים תורן
תאריך משודר: שודר שבת, 19 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 27
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 31.1.1946


2579
כותרת: ספר השבוע: ספר שני ספרים על זיו מועדינו שפנה / פרופ' ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר שבת, 26 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 28
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 7.2.1946


2580
כותרת: ספר השבוע: חולמים ולוחמים ליעקב יערי-פולסקין / שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר בשבת, 9 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 30
עמוד: 17-18
תאריך של הגלגל: 21.2.1946


2581
כותרת: ספר השבוע: רש''י רומן היסטורי ליוחנן טברסקי / חיים תורן
תאריך משודר: שודר בשבת, 16 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 32
עמוד: 19
תאריך של הגלגל: 7.3.1946


2583
כותרת: ספר השבוע: עירובי רשויות לצבי וויסלבסקי / פרופ' ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 42
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 23.5.1946


2584
כותרת: ספר השבוע: והוא האור ללאה גולדברג, סקירה מאת א. ב. יפה
תאריך משודר: שודר שבת, 27 באפריל, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 44
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 6.6.1946


2585
כותרת: ספר השבוע: זכרונות של יקי לסאמי גרונימן / ש. שווארץ
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 46
עמוד: 11, 19
תאריך של הגלגל: 20.6.1946


2586
כותרת: ספר השבוע: בית קארנובסקי לי. י. זינגר / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 47
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 27.6.1946


2588
כותרת: משוט בעולמנו: תנ''ך ספרדי-עברי באמריקה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 28 ביוניי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 49
עמוד: 8
תאריך של הגלגל: 11.7.1946


2589
כותרת: ספר השבוע: בשבילי הביבר לדוד שמעונוביץ / חיים תורן
תאריך משודר: שודר בשבת, 29 ביוני,1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 49
עמוד: 17, 20
תאריך של הגלגל: 11.7.1946


2656
כותרת: משוט בעולמנו: דבר הפידלדמרשל סמאטס / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום השבת, 1 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 19
עמוד: 6
תאריך של הגלגל: 6.12.1945


2661
כותרת: לאדם המשכיל: דרכו של אדם: א. חשבון הנפש / פרופ' מרטין בובר
תאריך משודר: שודר בשבת, 20 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 13
עמוד: 12
תאריך של הגלגל: 25.10.1945


2662
כותרת: לאדם המשכיל : דרכו של אדם: ב. הדרך המיוחדת/ פרופ' מרטין בובר
תאריך משודר: שודר בשבת, 27 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 1.11.1945


2663
כותרת: לאדם המשכיל: דרכו של אדם / פרופ' מרטין בובר
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 3 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 8.11.1945


2664
כותרת: לאדם המשכיל: דרכו של אדם / פרופ' מרטין בובר
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 10 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 15.11.1945


2665
כותרת: לאדם המשכיל: דרכו של אדם / פרופ' מרטין בובר
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 17 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 12
תאריך של הגלגל: 22.11.1945


2666
כותרת: לאדם המשכיל: דרכו של אדםו.בסמוך לו / פרופ' מרטין בובר
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 24 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 18
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 29.11.1945


2667
כותרת: ספר השבוע: בפרדס החסידות לפרופ' מרטין בובר / פרופ' ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 29 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 23
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 27.12.1945


2668
כותרת: באוניברסיטת הגוים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר בליל שבת, 25 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 27
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 31.1.1946


2736
כותרת: משוט בעולמנו: משפטי ברגן-בלזן ונירנברג / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 20 באוקטובר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 13
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 25.10.1945


2739
כותרת: משוט בעולמנו: צוואתו של ד''ר ליי / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת , 24 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 18
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 29.11.1945


2759
כותרת: אני קוראה למענך/ אשר הירשברג
תאריך משודר: ביום ה' 25 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 1.11.1945


2760
כותרת: קוים באופנה / תחיה בת-אורן
תאריך משודר: שודר 31.10.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 8.11.1945


2764
כותרת: בצל קורתי / תחיה בת-אורן
תאריך משודר: שודר בנובמבר 28, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 19
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 6.12.1945


2872
כותרת: בינינו לבין עצמנו /אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי 24.8.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 6
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 30.8.1945


2873
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום א', 18 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 22.11.1945


2874
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום א', 9 בדצמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 20
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 13.12.1945


2875
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 26 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 28
עמוד: 6
תאריך של הגלגל: 7.2.1946


2876
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת,23 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 32
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 7.3.1946


2877
כותרת: בינינו לבין עצמנו / ד''ר ישעהו שפירא
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 18 במאי, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 42
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 23.5.1946


2878
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת 21.7.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 1
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 26.7.1945


2879
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת 28.7.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 2
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 2.8.1945


2880
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום א' 19.8.1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 5
עמוד: 22
תאריך של הגלגל: 23.8.1945


2881
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר, מוצאי-שבת, 13 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 12
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 18.10.1945


2882
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 20 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 13
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 25.10.1945


2883
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 27 באוקטובר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 1.11.1945


2884
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 3 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 14-15
תאריך של הגלגל: 8.11.1945


2885
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 10 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 15.11.1945


2886
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 10 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 4-5
תאריך של הגלגל: 22.11.1945


2887
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת , 24 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 18
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 29.11.1945


2888
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 15 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 21
עמוד: 9
תאריך של הגלגל: 20.12.1945


2889
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, בדצמבר 29, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 24
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 10.1.1946


2890
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 12 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 26
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 24.1.1946


2891
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 16 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 31
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 28.2.1946


2950
כותרת: מות בדרכים / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ע''י מרדכי זלוטניק במוצ''ש 20 באוקטובר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 13
עמוד: 6-7
תאריך של הגלגל: 25.10.1945


2952
כותרת: משוט בעולמנו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום ביום שבת, 27 באוקטובר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 14
עמוד: 1
תאריך של הגלגל: 1.11.1945


2953
כותרת: בין השיטין: נוי הרחובות / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר בליל שבת, 2 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 8.11.1945


2955
כותרת: משוט בעולמנו: סביבתו של טרומן / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 10 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 16
עמוד: 1
תאריך של הגלגל: 15.11.1945


2956
כותרת: בין השיטין: פרוטקציה / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר בליל שבת, 16 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 3, 12
תאריך של הגלגל: 22.11.1945


2958
כותרת: בינינו לבין ברית המועצות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום שבת, 8 בדצמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 20
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 13.12.1945


2962
כותרת: משוט בעולמנו : אלים שהכזיבו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר בליל שבת, 5 בינואר 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 24
עמוד: 7
תאריך של הגלגל: 10.1.1946


2964
כותרת: משוט בעולמנו: לאחר פרשת מורגן / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 25
עמוד: 4-5
תאריך של הגלגל: 17.1.1946


2972
כותרת: משוט בעולמנו: הרב והאפיפיור / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 29 במרס 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 36
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 4.4.1946


2977
כותרת: משוט בעולמנו: משפט דרייפוס 1946 / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 12 באפריל 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 40
עמוד: 7
תאריך של הגלגל: 9.5.1946


2978
כותרת: משוט בעולמנו: דרישת-שלום מלונדון / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 3 במאי 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 41
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 16.5.1946


2982
כותרת: בלום באמריקה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 31 במאי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 45
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 13.6.1946


2983
כותרת: משוט בעולמנו: על הנוער המתלמד באמריקה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 7 ביוניי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 46
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 20.6.1946


3009
כותרת: ספר השבוע: שירים לאלישבע / חיים תורן
תאריך משודר: שודר שבת, 6 באפריל, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 40
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 9.5.1946


3029
כותרת: במעגלי תזונה / אשר הירשברג
תאריך משודר: שודר בנובמבר 20, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 19
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 6.12.1945


3076
כותרת: בתיאטרון יהודי בפאריס / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 24.5.1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 44
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 6.6.1946


3084
כותרת: ד''ר תיאודור הרצל על במת התיאטרון / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 5 ביוליי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 50
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 18.7.1946


3100
כותרת: משוט בעולמנו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום השבת כ''ז בחשון, תש''ו, 3 בנובמבר, 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 15
עמוד: 9
תאריך של הגלגל: 8.11.1945


3102
כותרת: משוט בעולמנו: דרישת שלום מפאריס / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום שבת 17 בנובמבר 1945
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 17
עמוד: 1, 19
תאריך של הגלגל: 22.11.1945


3104
כותרת: משוט בעולמנו: שיבת ספרד / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום ו', 18 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 26
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 24.1.1946


3106
כותרת: משוט בעולמנו: עלילת-דם בנוסח 1946 / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ב-8 בפרואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 30
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 21.2.1946


3108
כותרת: משוט בעולמנו:בווינא המעטירה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 22 בפברואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 31
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 28.2.1946


3112
כותרת: משוט בעולמנו: בניו יורק היהודית / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 10 במאי, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 42
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 23.5.1946


3114
כותרת: משוט בעולמנו: מה היה בקולומביה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 21 ביוניי 1946]
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 48
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 4.7.1946


3129
כותרת: משוט בעולמנו: מי יכול כיום להגר לארצות אמריקה- ולאן / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 12 ביולי 1946]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 1
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 25.7.1946


3155
כותרת: דברי האבל של המזכיר הראשי
תאריך משודר: 23.7.1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 2
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 1.8.1946


3164
כותרת: משוט בעולמנו: פולין היהודית הצעירה כמו שהיא / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 19 ביולי 1946]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 2
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 1.8.1946


3178
כותרת: משוט בעולמנו: בין איינשטיין והנאצים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 26 ביולי 1946]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 3
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 8.8.1946


3201
כותרת: משוט בעולמנו: שיחה בראדיו בבואנוס איירס / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ב-9.8.1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 5
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 22.8.1946


3216
כותרת: משוט בעולמנו: דרישת שלום מיהודי צ'ילי / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ב-16 באוגוסט 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 6
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 29.8.1946


3235
כותרת: שני מכתבים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 23 באוגוסט 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 7
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 5.9.1946


3264
כותרת: משוט בעולמנו: כך אירע לו לסטודנט יהודי באוניברסיטה אחת / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 30 באוגוסט 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 8
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 12.9.1946


3298
כותרת: משוט בעולמנו: בחוות הכשרה באורוגווי / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 6 בספטמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 9
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 19.9.1946


3331
כותרת: משוט בעולמנו: כך נוסעים היום / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 20 בספטמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 10
עמוד: 17, 21
תאריך של הגלגל: 25.9.1946


3332
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי, 13 ספטמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 10
עמוד: 18-19
תאריך של הגלגל: 25.9.1946


3349
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי, 27 בספטמבר, 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 11
עמוד: 10-11
תאריך של הגלגל: 3.10.1946


3358
כותרת: משוט בעולמנו: פאריס, אבגוסט 1946 / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר 20 בספטמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 11
עמוד: 18-19
תאריך של הגלגל: 3.10.1946


3386
כותרת: משוט בעולמנו: באניה ליגאלית / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר 27.9.1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 12
עמוד: 18-19
תאריך של הגלגל: 9.10.1946


3399
כותרת: משוט בעולמנו: שלושה שזוכו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 11 באוקטובר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 13
עמוד: 7
תאריך של הגלגל: 24.10.1946


3419
כותרת: לאחר נירנברג / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 18 באוקטובר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 14
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 31.10.1946


3423
כותרת: בינינו לבין עצמנו / ד''ר ישעיהו שפירא
תאריך משודר: שודר באוקטובר 21, 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 14
עמוד: 5-6
תאריך של הגלגל: 31.10.1946


3445
כותרת: משוט בעולמנו: שני קונגרסים - שני עולמות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 1 בנובמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 15
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 7.11.1946


3453
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי, 25 באוקטובר, 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 15
עמוד: 8
תאריך של הגלגל: 7.11.1946


3477
כותרת: משוט עולמנו: לאחר הבחירות באמריקה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 8 בנובמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 16
עמוד: 7
תאריך של הגלגל: 14.11.1946


3497
כותרת: משוט בעולמנו: רוסים מספרים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 15 בנובמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 17
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 21.11.1946


3530
כותרת: משוט בעולמנו: בפרוס באזיל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 22 בנובמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 18
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 28.11.1946


3548
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 19
עמוד: 6
תאריך של הגלגל: 5.12.1946


3578
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אריה זקס
תאריך משודר: שודר בנובמבר, 25, 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 20
עמוד: 10, 11
תאריך של הגלגל: 12.12.1946


3605
כותרת: בינינו לבין עצמנו / ד''ר ישעיהו שפירא
תאריך משודר: שודר ביום רביעי, דצמבר 4, 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 21
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 19.12.1946


3606
כותרת: בינינו לבין עצמנו/ אדוין סמואל
תאריך משודר: שודרביום ששי, דצמבר 6, 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 21
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 19.12.1946


3654
כותרת: משוט בעולמנו: לחם ומים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 2 באוגוסט, 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 4
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 15.8.1946


3679
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודרביום ששי, 20 בדצמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 23
עמוד: 7
תאריך של הגלגל: 2.1.1947


3681
כותרת: הפקולטה הרפואית בהוצרה / ד''ר מ. בן-דוד
תאריך משודר: שודר ב-19 בדצמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 23
עמוד: 8
תאריך של הגלגל: 2.1.1947


3700
כותרת: וויימאר של ארץ-ישראל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: 3 בינואר 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 24
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 9.1.1947


3704
כותרת: פגישה עם טיירון גאתרי / א. ב. יפה
תאריך משודר: 30 בדצמבר 1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 24
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 9.1.1947


3710
כותרת: השידורים לבתי הספר בבי. בי. סי / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: 30.12.1946
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 24
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 9.1.1947


3724
כותרת: ספר השבוע: שאול טשרניחובסקי ליוסף ליכטנבוים / ד''ר חיים בר-דיין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 24
עמוד: 20-21
תאריך של הגלגל: 9.1.1947


3738
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 25
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 16.1.1947


3756
כותרת: גנבים בלילה בבאזל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 10 בינואר 1947]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 25
עמוד: 22
תאריך של הגלגל: 16.1.1947


3758
כותרת: לקראת הדיון בשאלת א''י בארגון האומות המאוחדות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר [ביום ששי 17 בינואר 1947]
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 26
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 23.1.1947


3767
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת, 18 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 26
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 23.1.1947


3794
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי 17 ינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 27
עמוד: 9
תאריך של הגלגל: 30.1.1947


3827
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קרל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום שני, 27 בינואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 28
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 6.2.1947


3855
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, פברואר 1, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 29
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 13.2.1947


3883
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי שבת, 15 פברואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 30
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 20.2.1947


3903
כותרת: כשצבאות הברית יעזבו את אוסטריה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר ביום 14.2.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 31
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 27.2.1947


3941
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי, פברואר 14, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 32
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 6.3.1947


3956
כותרת: הגנרל מארשאל: מה טיבו ומהו לנו? / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 33
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 13.3.1947


3963
כותרת: הישוב ויצירתנו החדשה / עבר הדני
תאריך משודר: מתוך השלישית בסדרת שיחותיו של עבר הדני
על גורמים ראשוניים ביצירתנו, ששודרה ב 3-באוגוסט, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 3
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 17.8.1944


3964
כותרת: פינת הנוער: הילדים במלחמה/ ימימה טשרנוביץ
תאריך משודר: מתוך תכנית ששודרה ב-6 באוגוסט, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 3
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 17.8.1944


3965
כותרת: הסכת והשכל: כיצד התפתח בית הדואר / ד''ר מיכאל הנדל
תאריך משודר: מתוך שידור בסדרה ''הידעת'' ב-13 באוגוסט 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 3
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 17.8.1944


3966
כותרת: דין וחשבון על פרס-אוסישקין לשנת תש''ד / פרופיסור יוסף קלוזנר
תאריך משודר: שודרה ביום א' 20 באוגוסט,1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 4
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 30.8.1944


3967
כותרת: קלובי פא''ן בעולם ואצלנו
תאריך משודר: שודרה ביום ה' 24 באוגוסט, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 4
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 30.8.1944


3968
כותרת: ז'אן לאמארק: ליום הולדתו המאתיים /ד''ר דוד זיצ'יק תכנית ערוכה על ידי פ.טורובלין
תאריך משודר: שודרה ביום ב', 28 אוגוסט, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 4
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 30.8.1944


3969
כותרת: תל אביב - אכסניה של תורה : דברי פתיחה של ראש עירית תל-אביב מר י. רוקח
תאריך משודר: שודרה ביום ב' 4 בספטמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 5
עמוד: 28
תאריך של הגלגל: 13.9.1944


3970
כותרת: דבר אל ילדי ישראל לקראת פתיחת בתיה''ס
תאריך משודר: שודרה ביום ב' 4 בספטמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 5
עמוד: 28
תאריך של הגלגל: 13.9.1944


3971
כותרת: בראש השנה ייכתבון: מסכת-המאורעות של שנת תש''ד
תאריך משודר: שודרה ביום א' ערב ראש השנה תש''ה, ספטמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 6
עמוד: 28
תאריך של הגלגל: 25.9.1944


3972
כותרת: המדור האקדימי / פ. טטורובלין
תאריך משודר: שודרה ביום ד' 4 באוקטובר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 7
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 11.10.1944


3973
כותרת: השיחה להורים: ספורים עברים לילדים / בלה ברעם
תאריך משודר: שודרה ביום ה', 26 באוקטובר, 1944
לקראת פינת-הנוער, ששודרה למחרת, ביום ו' , 27 באוקטובר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 9
עמוד: 23
תאריך של הגלגל: 8.11.1944


3974
כותרת: אגדות ומעשיות / ד''ר ליזטה לוי
תאריך משודר: השיחה שודרה ביום ה', 2 בנובמבר, 1944,
לקראת פינת-הנוער, ששודרה ביום ו', 3, בנובמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 9
עמוד: 23
תאריך של הגלגל: 8.11.1944


3975
כותרת: שיר הבריגדה: הושר על ידי שלמה ויספיש
תאריך משודר: שודר ביום ד' 22 בנובמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 11
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 30.11.1944


3976
כותרת: המדור האקדמי: על ההדרכה בבחירת המקצוע / פ. טורובלין
תאריך משודר: שודר ביום ב' 27 בנובמבר, 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 11
עמוד: 17
תאריך של הגלגל: 30.11.1944


3980
כותרת: דוד לויד ג'ורג' / יוסף נדבה
תאריך משודר: שודר ביום ה' 25 ביאנואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 18
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 18.1.1945


3981
כותרת: לזכר הנריטה סאלד /י. ל. מגנס
תאריך משודר: שודר בפברואר 20, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 26
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 15.3.1945


3982
כותרת: עתון-עתונאים
תאריך משודר: שודר ביום ה', 5 באפריל, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 29
עמוד: 19-20
תאריך של הגלגל: 12.4.1945


3983
כותרת: על הדסה באמריקה ועל תכניותיה להבא בארץ-ישראל / חיים יאסקי
תאריך משודר: שודר ביום א', 22 באפריל, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 31
עמוד: 19
תאריך של הגלגל: 26.4.1945


3984
כותרת: ל''ג בעומר
תאריך משודר: ביום ג, 21 באפריל, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 31
עמוד: 19
תאריך של הגלגל: 26.4.1945


3985
כותרת: מעולם המוסיקה: אזהרה לזמרים צעירים / אפרים גולשטיין
תאריך משודר: שודר 29.4.1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 32
עמוד: 20
תאריך של הגלגל: 3.5.1945


3986
כותרת: סקירת ספרים /חיים תורן
תאריך משודר: שודר ביום ה' 3.5.1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 33
עמוד: 21
תאריך של הגלגל: 10.5.1945


3987
כותרת: במעגלי תזונה: תכנית מטעם המפקח על המזונות- על דא ועל הא -עציצים ופרחים
תאריך משודר: שודר ב-19 ביוני, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 39
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 28.6.1945


3988
כותרת: עציצים ופרחים
תאריך משודר: שודר 14.6.1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 39
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 28.6.1945


3990
כותרת: תערוכת האופנה הא''י בתורכיה / אליעזר יוסטיץ
תאריך משודר: שודר ביום ה' 5 ביולי, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 41
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 12.7.1945


3993
כותרת: הרדיו כיצד הוא פועל? שיחה ג: תחנת השידור / משה ברמן
תאריך משודר: שודר ביום 22 בינואר, 1946
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 30
עמוד: 6-7
תאריך של הגלגל: 21.2.1946


3994
כותרת: קול ירושלים בימי הנצחון: ברכת הודיה ליום הנצחון
תאריך משודר: שודר ביום ד' 9 במאי, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 34
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 17.5.1945


3995
כותרת: במרכז ךחדשות ולקריאה בתל-אביב / שמעון סאמאט
תאריך משודר: קטעים מתוך שיחה שודרה ביום 11 באפריל, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 31
עמוד: 20
תאריך של הגלגל: 26.4.1945


3996
כותרת: התזמורת הארץ-ישראלית בפעולתה / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר: שודר ב-25 במארס, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 28
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 28.3.1945


3997
כותרת: סימפוניה מס. 7 ו-8 לשוברט
תאריך משודר: מעולם המוסיקה: שודר ב-18, בפברואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 23
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 22.2.1945


3999
כותרת: השבועון המוסיקאלי: דון ג'יובני: אופירה בשתי מערכות למוצרט
תאריך משודר: שודר ביום א' 14 בינואר, 1945
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 18
עמוד: 15
תאריך של הגלגל: 18.1.1945


4000
כותרת: עשרים וארבע שנים להסתדרות / דוד רמז
תאריך משודר: שודר ביום ה' 21 בדצמבר 1944
הגלגל כרך: ב'
גליון מס': 15
עמוד: 18
תאריך של הגלגל: 28.12.1944


4002
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ב- 28 פברואר, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 33
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 13.3.1947


4005
כותרת: במעגלי תזונה: מתכונים לשעת חירום / אשר הירשברג
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 33
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 13.3.1947


4017
כותרת: בין ירושלים לברלין: כיום! / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 34
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 20.3.1947


4021
כותרת: האדמירל לואיס מאונטבטן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 34
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 20.3.1947


4030
כותרת: במעגלי תזונה / אשר הירשברג
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 34
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 20.3.1947


4037
כותרת: ספר השבוע: שני ספרי יסוד בהיסטוריוגרפיה שלנו / יצחק ספיבק
תאריך משודר: שודר ביום 22.2.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 34
עמוד: 18-19
תאריך של הגלגל: 20.3.1947


4046
כותרת: אישים בחדשות הארץ: שניאור המספר: ליובלו הששים / חיים תורן
תאריך משודר: שודר ב-12 במרס, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 35
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 27.3.1947


4050
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר ב- 22.3.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 35
עמוד: 10-11
תאריך של הגלגל: 27.3.1947


4053
כותרת: תפירה ומלאכת יד /הגב' כפתורי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 35
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 27.3.1947


4076
כותרת: בינינו לבין עצמנו / רקס קיטינג
תאריך משודר: שודר ב- 14.3.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 36
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 3.4.1947


4085
כותרת: שיר: לאם ולילד: שיר האניה
תאריך משודר: שודר ביום ג' י''ח ניסן תש''ז
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 36
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 3.4.1947


4095
כותרת: בינינו לבין עצמנו / קרל סלומון
תאריך משודר: שודר ביום שני, 31.3.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 37
עמוד: 6
תאריך של הגלגל: 17.4.1947


4098
כותרת: קשרי תרבות בין הונגריה וארץ-ישראל / ד''ר טיבור שער
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 37
עמוד: 9
תאריך של הגלגל: 17.4.1947


4102
כותרת: קוים באופנה / תחיה בת-אורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 37
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 17.4.1947


4115
כותרת: שני יהודים בבית הלבן / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 38
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 24.4.1947


4119
כותרת: הועידה בדלהי / ש. ה. ברגמן
תאריך משודר: שודר ב-16.4.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 38
עמוד: 6-7
תאריך של הגלגל: 24.4.1947


4122
כותרת: שבעים וחמישה שירי ילדים לנחום נרדי / אפרים גולדשטיין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 38
עמוד: 9
תאריך של הגלגל: 24.4.1947


4124
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר באנגלית ביום ששי, באפריל 11, 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 38
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 24.4.1947


4135
כותרת: בשולי העתונות הספרותית / א. ב. יפה
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 38
עמוד: 22
תאריך של הגלגל: 24.4.1947


4141
כותרת: המלך כריסטיאן העשירי / נתן גורדוס
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 39
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 1.5.1947


4154
כותרת: ל''ג בעומר: שיר עם נעמי צורי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 39
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 1.5.1947


4174
כותרת: חלוצי המוסיקה הארצישראלית / קארל סלומון
תאריך משודר: שודר 27.4.1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 40
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 8.5.1947


4193
כותרת: אוסבלדו אראנה: מיניסטר החוץ של ברזיל / זאב לקר
תאריך משודר: שודר ב-6.5. 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 41
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 15.5.1947


4239
כותרת: בינינו לבין הצעוניים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 43
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 29.5.1947


4257
כותרת: ספר השבוע: הטרילוגיה שלמה מולכו לא. א. קבק / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 43
עמוד: 18-19
תאריך של הגלגל: 29.5.1947


4264
כותרת: חמישים שנה לדי וולט / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 44
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 5.6.1947


4297
כותרת: ק. סימיץ וד''ר לישיצקי: חברי הועדה לקביעת עובדות / זאב לאקר
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 45
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 12.6.1947


4313
כותרת: ספר השבוע: דמויות מנצנצות ליעקב פיכמן / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 45
עמוד: 18-19
תאריך של הגלגל: 12.6.1947


4314
כותרת: ספר השבוע: זכרונות מ. גורקי על טולסטוי / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 45
עמוד: 18-19
תאריך של הגלגל: 12.6.1947


4320
כותרת: יום ראשון בפראג / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 46
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 19.6.1947


4324
כותרת: פראנץ נוד (NAGY) / ד''ר א. פוירשטין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 46
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 19.6.1947


4344
כותרת: הפגישה הראשונה עם הגרמנים / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 47
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 26.6.1947


4351
כותרת: על הנימוסים והמנהגים של הערבים / מנחם קפליוק
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 47
עמוד: 9
תאריך של הגלגל: 26.6.1947


4359
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת , 14 ביוני 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 47
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 26.6.1947


4375
כותרת: בינינו לבין עצמנו /אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי, 20 ביוני , 1947
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 48
עמוד: 9
תאריך של הגלגל: 3.7.1947


4393
כותרת: יהדות אנגליה בסימן משבר / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 49
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 10.7.1947


4394
כותרת: סקירת שבועית על עתונות בארץ-ישראל / מ. מדזיני
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 49
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 10.7.1947


4403
כותרת: לשעות אחה''צ ולערב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 49
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 10.7.1947


4417
כותרת: על שלושה רומאנים ואחד / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 50
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 17.7.1947


4418
כותרת: סקירת שבועית על עתונות בארץ-ישראל / מ. מדזיני
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 50
עמוד: 4,22
תאריך של הגלגל: 17.7.1947


4431
כותרת: על ההווי הערבי בארץ / מנחם קפליוק
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ד'
גליון מס': 50
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 17.7.1947


4440
כותרת: בין המצרים במנהג ובמסורת / בנימין צביאלי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 1
עמוד: 3,7
תאריך של הגלגל: 24.7.1947


4460
כותרת: אנגלית למתחילים באמצעות עברית / ד''ר חיים שכטר: שעור ראשון
תאריך משודר: שודר יום ב' 28 ביולי 1947 בשעה 7.45 בערב
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 1
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 24.7.1947


4461
כותרת: אנגלית למתחילים באמצעות עברית / ד''ר חיים שכטר: שעור שני
תאריך משודר: שודר יום ה' 31 ביולי 1947 בשעה 7.45 בערב
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 1
עמוד: 24
תאריך של הגלגל: 24.7.1947


4486
כותרת: הלוח השחור / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 3
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 7.8.1947


4487
כותרת: סקירת שבועית על עתונות בארץ-ישראל / מ. מדזיני
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 3
עמוד: 4, 22
תאריך של הגלגל: 7.8.1947


4491
כותרת: בינינו לבין עצמנו /אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי ב-18 יולי, 1947
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 3
עמוד: 7
תאריך של הגלגל: 7.8.1947


4509
כותרת: היהודים בתוך החלוקה בהודו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 4
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 14.8.1949


4517
כותרת: הוואדאות של ארץ-ישראל / הרב ד''ר ליאו בק
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 4
עמוד: 11
תאריך של הגלגל: 14.8.1947


4522
כותרת: מתוך נסיונו של עורך סדרת שיחו: הערת סיום על סדרת השיחות המזרח התיכון / ש. ד. גויטיין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 4
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 14.8.1947


4524
כותרת: ספר השבוע: חמישים שנות ציונות: מאכס בודנהיימר / שלום בן-חורין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 4
עמוד: 18-19
תאריך של הגלגל: 14.8.1947


4525
כותרת: ספר השבוע: פרקי חיים לד''ר ארתור רופין / שלום שווארץ
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 4
עמוד: 18-19
תאריך של הגלגל: 14.8.1947


4537
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי, באוגוסט 15, 1947
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 5
עמוד: 7
תאריך של הגלגל: 21.8.1947


4575
כותרת: האשה האמריקאית ב-1947 / ד''ר אליעזר יוסטיץ
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 6
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 28.8.1947


4597
כותרת: ישראל זרחי ז''ל / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 7
עמוד: 7
תאריך של הגלגל: 4.9.1947


4603
כותרת: ליד הראי: הזעה היתרה / ד''ר שלמה ורבי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 7
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 4.9.1947


4617
כותרת: סקירה שבועית על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 8
עמוד: 4, 6
תאריך של הגלגל: 11.9.1947


4643
כותרת: העולם בו אנו רוצים / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 9
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 18.9.1947


4649
כותרת: על סדרת-השיחות הישוב העברי בארץ / ד''ר א. ביין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 9
עמוד: 16
תאריך של הגלגל: 18.9.1947


4657
כותרת: ספר השבוע: כתבי יעקב כהן: בהוצאת ועד היבל / משה גיל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 11
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 9.10.1947


4661
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 11
עמוד: 7, 10
תאריך של הגלגל: 9.10.1947


4666
כותרת: קוים באפנה: על רשמים מעולם האפנה באמריקה: בית מסחר"כל בו", הגדול בעולם / ד''ר אליעזר יוסטיץ
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 11
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 9.10.1947


4667
כותרת: תכניות פינת האשה לקראת השנה החדשה
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 11
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 9.10.1947


4676
כותרת: על דרום אפריקה ויהודים / ד''ר א. גרונבסקי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 12
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 16.10.1947


4677
כותרת: העולם בו אנו רוצים : (חלק ב) / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 12
עמוד: 4, 22-23
תאריך של הגלגל: 16.10.1947


4685
כותרת: על תכניות פינת האשה היומיומית / תחיה בת-אורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 12
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 16.10.1947


4701
כותרת: על אורינטציה ועל נייטרליות / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 13
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 23.10.1947


4702
כותרת: סקירת שבועית על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 13
עמוד: 4,18
תאריך של הגלגל: 23.10.1947


4708
כותרת: התיאטרון היהודי בלונדון / יוסף נדבה
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 13
עמוד: 9,22
תאריך של הגלגל: 23.10.1947


4710
כותרת: מפועל לפועל: ביולטין לפועלי החרושת בעריכת יוסף בורשטין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 13
עמוד: 10
תאריך של הגלגל: 23.10.1947


4724
כותרת: על פירוק המחנות באירופה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 14
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 30.10.1947


4725
כותרת: סקירת שבועית על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 14
עמוד: 4, 22
תאריך של הגלגל: 30.10.1947


4734
כותרת: קוים באפנה / תחיה בת-אורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 14
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 30.10.1947


4748
כותרת: דרישת שלום מבריסל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 15
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 6.11.1947


4749
כותרת: סקירת שבועית על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 15
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 6.11.1947


4757
כותרת: ליד הראי: תשובות לשאלות מאזינות / ד''ר שלמה ורבי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 15
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 6.11.1947


4766
כותרת: ספר השבוע: מאז ומקדם ליצחק שנברג
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 15
עמוד: 20-21
תאריך של הגלגל: 6.11.1947


4771
כותרת: העולם בו אנו רוצים: חלק שלישי / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 16
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 13.11.1947


4777
כותרת: אלה תולדות ה''ג'ואיש כרוניקל'' / יוסף נדבה
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 16
עמוד: 8-9
תאריך של הגלגל: 13.11.1947


4795
כותרת: היהודים בבחירות האחרונות בצרפת / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 17
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 20.11.1947


4822
כותרת: בינינו לבין עצמנו / מרדכי זלוטניק
תאריך משודר: שודר במוצאי-שבת, 22 בנובמבר 1947
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 18
עמוד: 6
תאריך של הגלגל: 27.11.1947


4839
כותרת: ספר השבוע: ערבי ארץ-ישראל מאת יעקב שמעוני / סקירה ש. ד. גויטיין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 18
עמוד: 17, 20
תאריך של הגלגל: 27.11.1947


4840
כותרת: ספר השבוע: הערבים בארץ-ישראל מאת יוסף ושיץ / סקירה ד''ר ש. ד. גויטיין
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 18
עמוד: 17, 20
תאריך של הגלגל: 27.11.1947


4874
כותרת: היאך קיבלו היהודים ברוסיה את בשורת ארץ-ישראל / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 20
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 11.12.1947


4875
כותרת: העולם בו אנו רוצים: הדימוקרטיה מהי? (חלק רביעי)/ אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 20
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 11.12.1947


4879
כותרת: קוראי ''הגלגל'' וסופריו מספרים על תפוצות הגולה: רשמים מאפריקה הדרומית/ מרים גרנובסקי
תאריך משודר: שודר במדור שיחה השבוע
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 20
עמוד: 7
תאריך של הגלגל: 11.12.1947


4880
כותרת: יהושע חנקין / משה סמילנסקי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 20
עמוד: 8-9
תאריך של הגלגל: 11.12.1947


4901
כותרת: יובל טראגי: ה''בונד היהודי'' / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 21
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 18.12.1947


4933
כותרת: גיבורים מתמול
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 22
עמוד: 6-7
תאריך של הגלגל: 25.12.1947


4941
כותרת: לקליטת והכשרת העולות / מגדה כהו
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 22
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 25.12.1947


4955
כותרת: כך מגיבים בתפוצות על הכרזת המדינה העברית / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 23
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 1.1.1948


4963
כותרת: אספקת הישוב בשעה זו / מ. שטנר
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 23
עמוד: 10, 15
תאריך של הגלגל: 1.1.1948


4982
כותרת: זכות עבודה לכל / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 24
עמוד: 3, 18
תאריך של הגלגל: 8.1.1948


4983
כותרת: עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 24
עמוד: 4, 22
תאריך של הגלגל: 8.1.1948


4986
כותרת: פריז-לוד-ירושלים /ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 24
עמוד: 6
תאריך של הגלגל: 8.1.1948


4994
כותרת: במעגלי תזונה / אשר הירשברג
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 24
עמוד: 14
תאריך של הגלגל: 8.1.1948


5030
כותרת: החזרת הרכוש היהודי בגרמניה / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 26
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 22.1.1948


5051
כותרת: בדק-הבית מבחוץ: כיצד? / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 27
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 29.1.1948


5055
כותרת: עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / גרשון הירש
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 27
עמוד: 5, 17
תאריך של הגלגל: 29.1.1948


5070
כותרת: על המדינה והלויאליות של יהודי-חוץ / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 28
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 5.2.1948


5074
כותרת: עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 28
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 5.2.1948


5090
כותרת: המלחמה על האמת / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 29
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 12.2.1948


5095
כותרת: עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 29
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 12.2.1948


5103
כותרת: שיחת השבוע: רשמים מקפריסין / פנינה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 29
עמוד: 12
תאריך של הגלגל: 12.2.1948


5112
כותרת: על שונאי-ישראל ושונאי-ציון / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 30
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 19.2.1948


5113
כותרת: משהו על שירת אורי צבי גרינברג / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 30
עמוד: 3, 14
תאריך של הגלגל: 19.2.1948


5117
כותרת: עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 30
עמוד: 5, 17
תאריך של הגלגל: 19.2.1948


5123
כותרת: אבעבועות קור / ד''ר שלמה ורבי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 30
עמוד: 12
תאריך של הגלגל: 19.2.1948


5133
כותרת: מאבקנו במערכות הראדיו / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 31
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 26.2.1948


5147
כותרת: ספר השבוע: כפר השלוח , רומאן מאת ישראל זרחי / חיים תורן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 31
עמוד: 14-15
תאריך של הגלגל: 26.2.1948


5153
כותרת: אלפרד קאר: פרשת-חיים של סופר יהודי-גרמני : במלאות לו שמונים שנה / יעשיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 32
עמוד: 3
תאריך של הגלגל: 4.3.1948


5157
כותרת: עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 32
עמוד: 5, 8
תאריך של הגלגל: 4.3.1948


5161
כותרת: יום ירושלים
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 32
עמוד: 8
תאריך של הגלגל: 4.3.1948


5174
כותרת: עם המשבר בפראג / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 33
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 11.3.1948


5176
כותרת: עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 33
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 11.3.1948


5189
כותרת: ספר השבוע: דקמרון מאת ג'ובאני בוקאצ'ו / משה גיל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 33
עמוד: 14-15
תאריך של הגלגל: 11.3.1948


5196
כותרת: מיניסטריון לגולה? / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 34
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 18.3.1948


5201
כותרת: עניני השעה בארץ: סקירה על העתונות בארץ-ישראל / יוסף גרביצקי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 34
עמוד: 5
תאריך של הגלגל: 18.3.1948


5210
כותרת: ספר השבוע: ספר נהלל /:התהוותו דרכו, פעלו / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 34
עמוד: 14-15
תאריך של הגלגל: 18.3.1948


5211
כותרת: ספר השבוע: ספר דגניה ב': קורות ורשומות / אריה ליפשיץ
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 34
עמוד: 14-15
תאריך של הגלגל: 18.3.1948


5231
כותרת: ספר השבוע: כתבי א. אורי קובנר / ד''ר ש. בריימן
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 35
עמוד: 14-15
תאריך של הגלגל: 25.3.1948


5237
כותרת: מה תאמר עכשיו יהדות אמריקה?/ ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 36
עמוד: 2
תאריך של הגלגל: 1.4.1948


5248
כותרת: הטיפול היום-יומי בשערות / ד''ר שלמה ורבי
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 36
עמוד: 12
תאריך של הגלגל: 1.4.1948


5250
כותרת: ספר השבוע: פרופסר אלבוגן /ד''ר מיכאל הנדל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 36
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 1.4.1948


5251
כותרת: ספר השבוע: אריה טרטקובר / ד''ר מיכאל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 36
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 1.4.1948


5257
כותרת: התפרוץ מלחמת-עולם מס' 3? / מ. קרמר
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 37
עמוד: 2, 20
תאריך של הגלגל: 8.4.1948


5271
כותרת: לקראת ועידת ה''לייבור'' / ישעיהו קלינוב
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ה'
גליון מס': 37
עמוד: 13
תאריך של הגלגל: 8.4.1948


5280
כותרת: הגלגל והגל / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 3
עמוד: 1
תאריך של הגלגל: 9.8.1945


5281
כותרת: בינינו לבין עצמנו / אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר ביום ששי 10.8.1945 באנגלית
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 3
עמוד: 1-2
תאריך של הגלגל: 9.8.1945


5282
כותרת: מתוך שיחתו השבועית של מנהל שרות השידור מר אדוין סמואל
תאריך משודר: שודר
הגלגל כרך: ג'
גליון מס': 3
עמוד: 4
תאריך של הגלגל: 9.8.1945
|