LISTEN AND LEARN
הסכת והשכל: עלון לתלמידים


על תוכניות ''הסכת והשכל'' המשודרות בשעות שלאחרי הצהרים לנוער המבוגר, נודיע באמצאות ''הגלגל''.  -- יהודית ידידיה ב''הגלגל'' כרך ד' גליון 15, נובמבר 7, 1946, עמ 16


הסכת והשכל
Listen and Learn
October- December, 1943

הסכת והשכל
Listen and Learn
January-March, 1944

הסכת והשכל
Listen and Learn
April-June, 1944

הסכת והשכל
Listen and Learn
July-September, 1944

הסכת והשכל
Listen and Learn
October-December, 1944

הסכת והשכל
Listen and Learn
January-March, 1945

הסכת והשכל
Listen and Learn
April-September, 1945

הסכת והשכל
Listen and Learn
October-December, 1945

הסכת והשכל
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 3 תאריך: י''ח באב תש''ג 19.8.1943 עמוד: 22 19.8.1943 י''ח באב תש''ג

חוג הסכת והשכל , מאת נ. בן-ראובן
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 4 תאריך: ב' באלול, תש''ג 2.9.1943 עמוד: 23 2.9.1943 ב' באלול, תש''ג

הסכת והשכל , מאת לאה פורת
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 5 תאריך: ט''ז באלול, תש''ג 16.9.1943 עמוד: 22 16.9.1943 ט''ז באלול, תש''ג

הסכת והשכל, מאת י. מ
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 6 תאריך: ערב ראש השנה התש''ד 30.9.1943 עמוד: 32 30.9.1943 ערב ראש השנה התש''ד

הסכת והשכל
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 8 תאריך: כ''ט בתשרי התש''ד 28.10.1943 עמוד: 23 28.10.1943 כ''ט בתשרי התש''ד

הסכת והשכל, מאת לאה פורת
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 9 תאריך: י''ג בחשון התש''ד 11.11.1943 עמוד: 23 11.11.1943 י''ג בחשון התש''ד

הסכת והשכל
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 10 תאריך: כ''ז בחשון התש''ד 25.11.1943 עמוד: 23 25.11.1943 כ''ז בחשון התש''ד

הסכת והשכל
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 12 תאריך: כ''ו בכסלו התש''ד 23.12.1943 עמוד: 23 23.12.1943 כ''ו בכסלו התש''ד

הסכת והשכל, מאת לאה פורת
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 13 תאריך: י' בטבת התש''ד 6.1.1944 עמוד: 21 6.1.1944 י' בטבת התש''ד

הסכת והשכל, מאת לאה פורת
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 14 תאריך: כ''ד בטבת התש''ד 20.1.1944 עמוד: 21 20.1.1944 כ''ד בטבת התש''ד

הסכת והשכל
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 15 תאריך: ט' בשבט התש''ד 3.2.1944 עמוד: 21 3.2.1944 ט' בשבט התש''ד

הסכת והשכל, מאת לאה פורת
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 17 תאריך: ז' באדר התש''ד 2.3.1944 עמוד: 21 2.3.1944 ז' באדר התש''ד

הסכת והשכל , מאת לאה פורת
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 19 תאריך: ו' בניסן התש''ד 30.3.1944 עמוד: 27 30.3.1944 ו' בניסן התש''ד

הסכת והשכל
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 20 תאריך: כ' בניסן התש''ד 13.4.1944 עמוד: 23 13.4.1944 כ' בניסן התש''ד

הסכת והשכל
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 21 תאריך: ד' באייר התש''ד 27.4.1944 עמוד: 23 27.4.1944 ד' באייר התש''ד

הסכת והשכל: לתכניות הבאות
הגלגל, כרך: א' מספר גליון: 22 תאריך: י''ח באייר התש''ד 11.5.1944 עמוד: 24 11.5.1944 י''ח באייר התש''ד